درگذشت مسنترین زن دنيا در 117 سالگي

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

«اما مورانو» در 29 نوامبر سال ۱899 زاده شده بود و به نظر ميرسيد كه آخرين فرد بازمانده در جهان، متولد قرن نوزده است. او طول عمرش را مديون رژيم غذايي و مجرد بودنش ميدانست. به گزارش اينديپندنت اما مورانو در حالي درگذشت كه بر روي صندلي راحتي در خانهاش در «وربانيا» شهري در نزديكي درياچه «ماگوري» ايتاليا، نشسته بود. پزشك او «كارلو باوا» كه تقريباً هر روز به او سر ميزد، ميگويد: «وضعيت او تا چند هفته اخير طبيعي بود اما به آرامي در حال محو شدن به نظر ميرسيد.» خانم مورانو دليل عمر طولانياش را خوردن تخممرغ، رفتن زودهنگام به تختخواب و مجرد بودن ميدانست. رژيم غذايياش شامل چند تخممرغ )گاهي خام( در روز بود و از خوردن گوشت پرهيز ميكرد. او مشاغل مختلفي در زندگي داشت. بيشتر اوقات آشپز بود و تا سن 7۵ سالگي بازنشسته نشد. با اين حال احتمال نقش ژنتيك در طول عمر او وجود دارد، چراكه خواهرانش به صد سالگي و مادرش به 9۱ سالگي رسيده بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.