دادگاههاي آمریكا یك رشته اعدام را متوقف كردند

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

قرار بود تا پايان ماه آوريل، هفت زنداني در ايالت آركانزاس آمريكا با تزريق سم اعدام شوند اما دو دادگاه توانستند جلوي اعدام آنها را فعلاً گرفته و اجراي آن را به حالت تعليق درآورند. از روز دوشنبه ۱7 آوريل به بعد، قرار بود در ايالت آركانزاس آمريكا هفت زنداني اعدام شوند اما اين طرح فعلاً منتفي شده است. نخست ديوان عالي آركانزاس مانع اجراي حكم «بروس وارد» شد كه قرار بود به دليل قتل اعدام شود. كمي بعد يك قاضي ديگر مانع از تزريق داروي وكورونيوم به شش زنداني ديگر شد كه بخشي از يك تركيب سمي مورد استفاده براي اعدام به حساب ميآيد. مورد هشتمي نيز وجود داشت كه از فهرست زندانيان محكوم به اعدام حذف شده است. علت لغو اجراي اين احكام شكايت يك شركت توزيع دارو به نام مككسان است كه اين دارو را به عنوان شلكننده عضلاني به ايالت آركانزاس فروخته است. شركت مككسان ميگويد گول خورده، چراكه گفته بودند دارو را براي مقاصد درماني و پزشكي ميخواهند، نه براي اعدام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.