پاپ فرانسيس پاي اعضاي سابق مافيا را شست

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

رهبر كاتوليكهاي جهان هر ساله به مناسبت عيد پاك پاي افراد مجرم يا معلول را شستوشو ميدهد. امسال او پاي ۱2 زنداني عضو سابق مافيا را شست با اين اميد كه آنها به اين جنايات سازمانيافته پشت كنند. پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليكهاي جهان، مجرمين عضو مافيا را براي شستوشوي پا در مراسم امسال عيد پاك انتخاب كرد. به گفته واتيكان، شستوشو در جريان بازديد خصوصي پاپ از زنداني در شهر كوچك پاليانو در روز پنجشنبه )۱3 آوريل/ 24 فروردين( و بدون حضور عكاسان انجام شد. در زندان شهر بندري پاليانو كه در ۶0 كيلومتري جنوب رم قرار دارد، اعضاي سابق مافيا نگهداري ميشوند كه حبس طولانيمدت آنها به علت همكاري با قوه قضاييه، كاهش يافته است. به گزارش واتيكان، پاپ در بازديد خود از زندان پاليانو، پاي ۱2 زنداني را كه به جرم عضويت در مافيا زنداني هستند شستوشو داد. يكي از اين ۱2 نفر مسلمان بوده كه به مسيحيت گرويده است. سه نفرشان نيز زن بودند. چهار تن از اين زندانيان نيز در برگزاري اين مراسم به پاپ كمك كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.