توقف انتشار اطلاعات بازدیدكنندگان كاخ سفيد

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

به گزارش اينديپندنت، كاخ سفيد طي بيانيهاي اعلام كرد كه اطلاعات مربوط به بازديدكنندگان را منتشر نخواهد كرد. اين برخلاف سياست شفافسازي تنظيم شده در سال 2009 باراك اوباما ميباشد. اين اطلاعات كه توسط سرويس امنيتي نگهداري ميشود شامل اطلاعات هر شخصي است كه وارد كاخ سفيد شده است. در حالي كه ادعا ميشود انتشار اين اطلاعات در راستاي شفافيت دولت امري مهم است، روز جمعه «مايك دوبكه» مدير ارتباطات كاخ سفيد، اعلام كرد كه با استناد به خطرات امنيت ملي و نگرانيهاي مربوط به حريمهاي خصوصي افراد، انتشار اين اطلاعات را متوقف خواهد ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.