سفر مایك پنس به شرق آسيا

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

همزمان با افزايش تنشها در شبهجزيره كره، معاون رئيسجمهوري ايالات متحده، روز شنبه واشنگتن را براي يك سفر ۱0 روزه به چهار كشور، از جمله كرهجنوبي، ترك كرد. مايك پنس قرار است پس از ورود به سئول، روز يكشنبه با مقامهاي ارشد كرهجنوبي ديدار و علاوه بر مسائل دوجانبه، درباره تحركات همسايه شمالي آن كشور گفتوگو كند. او از ژاپن، اندونزي و استراليا نيز بازديد خواهد كرد و موضوع تجارت، روابط اقتصادي و مسائل امنيتي، محور عمده گفتوگوهاي او با مقامهاي اين كشورها عنوان شده است. اين سفر در حالي آغاز ميشود كه به دنبال اقدامات تحريكآميز نظامي كره شمالي، تنش در منطقه و همچنين تنش بين واشنگتن و پيونگيانگ در روزهاي اخير افزايش يافته است. اين نخستين سفر مايك پنس در مقام معاون رئيسجمهوري آمريكا به كشورهاي حوزه آسيا-اقيانوسيه است. او همچنين قرار است در راه بازگشت، به هاوايي نيز سفر كند. مارك لاتر، معاون آقاي پنس، به صداي آمريكا گفت: «اين سفر تاكيدي دوباره بر پايبندي واشنگتن در حمايت از همپيمانان خود و ادامه همكاريها در حوزه آسيا-پاسيفيك است.» كارشناسان آمريكا ميگويند، تصاوير ماهوارهاي فعاليتهاي مشكوكي در منطقه پونگيري كه محل اصلي آزمايشهاي هستهاي اين كشور است را نشان ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.