مهدویان و فيلمنامه جدیدي كه استارت زد

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

محمدحسين مهدويان، كارگردان «ماجراي نيمروز» و «ايستاده در غبار» با انتشار تصويري از دفتر كارش از نوشتن يك فيلمنامه جديد با همكاري ابراهيم اميني خبر داده است. مهدويان كه «ماجراي نيمروز» را خيلي دير استارت زد و در آخرين لحظات آن را به جشنواره سيوپنجم رساند، حالا براي فيلم جديدش كه آن هم احتمالاً براي جشنواره فجر آماده ميشود، با فراغ بال بيشتري فيلمنامه مينويسد. مهدويان درباره فيلمنامه جديدش نوشت: «شروع نگارش فيلمنامه جديد در كنار ابراهيم اميني عزيز دوست و همراه قديمي.

اگر خدا بخواد به زودي تابلوي سفيد پشتسر ما پر ميشه از ايدههايي براي يك فيلم جذاب، پرحرارت، تكاندهنده و تا حد زيادي متفاوت. دعا كنيد كه همهچيز خوب پيش بره و فيلممون رو طبق زمانبندي و با كيفيت عالي براي شما بسازيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.