مطهري: وزارت كشور هم مقصر بود

صداوسيما فضاي انتخابات را به استهزا كشيد

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

علي مطهري در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان مجلس كه اقدام صداوسيما براي گفتوگو با كانديداهاي غيرمعروف انتخابات را عامل استهزاء ميدانست، تأكيد كرد كه وزارت كشور نيز مقصر است و گفت: «ملاكهاي كلي به وزارت كشور اجازه ميدهد از هر كسي ثبتنام نكند».

به گزارش خبر آنلاين، محمدجواد جمالي نماينده فسا در مجلس دهم، در دقايق پاياني جلسه علني ديروز با تكيه بر اصل 175 و 113 قانون اساسي، در اخطاري گفت: «در اصل 175 مشخص شده است كه صداوسيما بايد در جهت مصالح عمومي عمل كند و اصل 113 ميگويد بعد از رهبري، رئيسجمهور عاليترين مقام است.» وي افزود: «انتخاباتي كه ميخواهد براي چنين جايگاه مهمي برگزار شود، مسائل و حواشياي به دنبال داشت. هر كسي به خود اجازه داد براي داوطلبي ثبتنام كند. من متأسفم كه صداوسيما هم به اين جو كمك كرد و در مصاحبههايي از افراد جوان و نوجوان كه در حد و قامت كانديداتوري نبودند، ميپرسيد كه شماها نميخواهيد ثبتنام كنيد؟! به نظر من اين رسانه فضاي انتخابات را به استهزا كشاند».

علي مطهري نايبرئيس مجلس كه در اين لحظات بر صندلي رياست مجلس تكيه زده بود، در پاسخ به اين تذكر، گفت: «تذكر شما تا حد زيادي وارد است. البته اين ايراد به وزارت كشور هم وارد است، كه از هر كسي ثبتنام كرد. درست است كه بسياري از ملاكها مشخص و جزئي نشدهاند اما همين ملاكهاي كلي به وزارت كشور اجازه ميدهد كه از هر كسي ثبتنام نكند. اين- كلي بودن ملاكها-دليل نميشود كه از جوان 18 ساله ثبتنام كنند! به هر حال اميدواريم صداوسيما هم توجه كند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.