اوباما تا روز آخر دولتم نامه ميداد

احمدينژاد:

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

محمود احمدينژاد، رئيسجمهور سابق در گفتوگو با خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس، تأكيد كرد كه ايران كشوري بزرگ و قدرتمند است و امثال ترامپ و دولت آمريكا نميتوانند به ايران صدمهاي وارد كنند. به نوشته نامهنيوز بخشي از اظهارات احمدينژاد به اين شرح است:

به نظر شما چرا مردم ايران بايد به يكي از ياران شما يعني آقاي بقايي شانس انتخاب بدهند؟ از من نبايد بپرسيد بلكه سؤال شما متوجه مردم ايران است كه چرا به آقاي بقايي رأي ميدهند. تشخيص با مردم است. ميتوانيد از مردم استعلام كنيد. مردم صاحب تحليل هستند و براي تصميمات خود معيار دارند. نميشود به مردم بگوييد كه چرا حق خودتان را اعمال ميكنيد! هر رايي بدهند محترم است. آيا در هفتههاي اخير با مقام معظم رهبري ديدار داشتهايد؟ سؤال بعدي را بپرسيد. كشور بزرگ ايران داراي آرمانهاي متعالي و فرصتهاي فراوان خدمت است و سياست خارجي بخشي از آن محسوب ميشود كه مبتني بر عدالت واحترام به همگاناست واين ريشهاصلي صلح و ثبات در جهاناست. همانطور كه در سال 1384 كه ما آمديم، آقاي بوش ايران را تهديد و اعلام جنگ كرد و گفت كه ايران محور شرارت است و ميخواهد به افغانستان، عراق و ايران حمله كند اما او در مقابل منطق دولت نهم مجبور شد تغيير رويه بدهد و ما درباره بيرون رفتن آمريكا از عراق و نه درباره باقي ماندن نيروهايش در عراق يا حمله به ايران، مذاكره كرديم. البته او مايل بود در ساير موضوعات هم با ايران مذاكره كند كه دورهاش تمام شد. آقاي اوباما هم تا روز آخر نامه ميداد و براي گفتوگو و همكارياظهار علاقه ميكرد. ما معتقديم كه همه چيز را ميشود بر پايه گفتوگوي مبتني براحترام حلوفصل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.