مشتي سخنان كلي و غيرمستند

Tamashagaran Emrooz - - امروز - كامبيز نوروزي

بيانيه انتخاباتي كوتاه محمدباقر قاليباف متن مهمي است كه سه ويژگي برجسته او را به خوبي آشكار ميكند:

اول: او تلاش فراواني دارد كه خودش را فقط با انكار حسن روحاني اثبات كند. معمولاً كساني به اين روشها متوسل ميشوند كه از خود هيچ ندارند كه نشان دهند و وجودشان را فقط با نفي ديگري ميتوانند اثبات كنند. اين شيوه ورود به انتخابات رياست جمهوري تقريباً بيسابقه است. لحن او در اين بيانيه بيش از هر چيز حكايت از عصبانيت شديد قاليباف نسبت به حسن روحاني دارد. او در اين عصبانيت شخصي آنقدر عنان از كف داده است كه به شكلي كاملاً غير متعارف كه خارج از ادب سياسي منش سياستمداران است، حسن روحاني را به «بيصداقتي» متهم ميكند. اين شيوه سخن گفتن عصباني و شخصي و خارج از نزاكت سياسي، آدم را به ياد ادبيات محمود احمدينژاد مياندازد و حالا قاليباف پا جاي پاي او ميگذارد.

دوم: محمدباقرقاليباف براي رياست جمهوري كاملاً بيبرنامه است. بيانيه قاليباف به وضوح نشان ميدهد كه او فقط و فقط سوداي رياست دارد. اين بيانيه كمترين نشاني از آن دارد كه وی اصول يا محورهاي برنامه معين و روشني براي اداره كشور دارد. اين مشكلي است كه در بيانيه ابراهيم رئيسي هم به خوبي نمايان است. اصولگرايان ديگر نيز عميقاً به اين نقيصه مبتلايند. به همين دليل است كه آنها نيز، همچون قاليباف چيزي براي اثبات خود ندارند و همه هموغمّ آنها فقط بر سخنان كلي و غيرمستند و انكاري عليه روحاني جمع شده است.

سوم: قاليباف از اولين ساعت حضور در عرصه انتخابات با شفافيت كامل ميزان آگاهي خود از اقتصاد و جامعه و سياست و اعتقاد به مردم و صداقت را به نمايش گذاشت. او ميگويد درآمد كشور را دو و نيم برابر ميكند و پنج ميليون شغل توليد خواهد كرد. اين ادعاي او به معناي آن است كه ميخواهد در اقتصاد ايران رشد سالانهاي نزديك به 20 درصد ايجاد كند. اگر كسي به قدر مثقال ذرهاي از اقتصاد و سياست و جامعه چيزي بداند هيچگاه چنين ادعايي نميكند و اگر با مردم روراست باشد چنين شعاري نميدهد. كسي كه امر محال را وعده ميدهد، يا نميداند يا صادقانه نميگويد.

اين ويژگيها، نشاندهنده كسي است كه فرسنگها از طراز رياست بر جمهور ملت فاصلههاي غيرقابل جبران دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.