آن‌فیلم‌را‌دیگر‌منتشر‌نم‌یكردي‌آزاده‌خانم

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

امام علي(ع) در بخشي از نامهاش به مالك اشتر مينويسد: اي مالك! اگر شب هنگام كسي را در حال گناه ديدي، فردا به آن چشم نگاهش مكن، شايد سحر توبه كرده باشد و تو نداني.

آزاده نامداري بار ديگر در رسانهها جنجالي شد. تصاوير وي با پوششي متفاوت از آنچه تاكنون از وي در رسانهها منتشر شده بود دست به دست چرخيد و به سوژه جوك و فحاشي و عقدهگشايي عدهاي در اينستاگرام و تلگرام تبديل شد تا سيلي از القاب و الفاظ غيراخالقي و نادرست برخاسته از ناآگاهي افراد جامعه روانه كسي شود كه نهتنها يك زن است بلكه يك مادر و همسر است.

عكسبرداري مخفيانه و بدون اطالع از زندگي خصوصي و روابط افراد و انتشار آن در رسانهها امري مذموم و ناپسند است و بدتر از آن قضاوتها و برداشتهاي شخصي افرادي كه ناآگاهانه آزاده نامداري را به واسطه پوشش نماد يك انسان كامل و بدون هيچ عيب و گناهي ميپندارند.

هرچند اين اولين بار نبود، از روزي كه نامداري به عقد فرزاد حسني درآمد تا روزي كه روي آنتن زنده اختالف نظر اين دو مجري مشهور علني شد تا روزي كه با سجاد

اش را در اينستاگرام منتشر كرد همگي باعث شد كه مردم در جريان جزئيات زندگي اين مجري محبوب قرار بگيرند و حواشي پيرامون وي پررنگتر از هر سلبريتي ديگري خودنمايي كند. كنون قصد نداريم به اين موضوع بپردازيم كه چرا آزاده نامداري تصميم ميگيرد در خارج از كشور در كنار همسر و فرزندش از پوشش متفاوتي استفاده كند، كه اين خود مبحثي جداگانه است. حرف نگارنده اين است كهاي كاش آزاده نامداري به آن سرعت ويدئويي پاسخ خود را به انتشار اين تصاوير منتشر نميكرد تا اين چنين اشتباهات فاحشي را مرتكب نشود. آزاده نامداري در واكنش به انتشار اين تصاوير صحبتهايي را مطرح ميكند كه گويا با محتواي فيلم تفاوت دارد. مسئله اين است كه از روز دوشنبه و بعد از انتشار فيلم توضيحات خانم مجری، كاربران اينترنتي ديگر از يكديگر نميپرسند چرا آزاده نامداري در سوئيس حجاب نداشته است، اكنون از خود ميپرسند چرا اين توضيحات را مطرح كرده و مثال عنوان كرده در ميان محارمش بوده در حالي كه براساس تصاوير گويا وي در مكان عمومي حضور دارد.

اين سخنان موجي از واكنشها را در بر داشته است. اين نوع مواجهه با اتفاقات و حاشيهها جوانان را در بهت رفتارهاي سلبريتيهاي جامعه فرو ميبرند. بهتي از جنس تناقضات در عمل و رفتار شخصيتهاي كه در مذمت غرب ميگويند و خود گرين كارت آمريكا را دارند. جوانان ايراني امروز بيش از گذشته سرخورده و بياعتماد شدهاند، اي كاش هنرمندان سلبريتيها و همه كساني كه در جامعه شناخته شده هستند با پذيرش چارچوبي كه در آن به انتخاب خود قرار گرفتهاند از مواضع و اقدامات خود دفاع كنند يا حتي اگر روزي ماندن در آن كاراكتر را الزم نميدانستند بر سر تصميم خود بايستند. بايد با مردم صادق باشيم؛ اين جمله را بارها از زبان آزاده نامداري شنيدهايم. فعال همه بايد دو اقدام مهم انجام دهيم ؛ ميگذارند. تقبيح رفتار كساني كه اينچنين به زندگي خصوصي افراد ورود ميكنند و بر سر آبروبري مسابقه

-كمك به آزاده نامداري براي خروج از اين بحران غير منتظره كه ميتواند زندگي حرفهاي او را با مشكل مواجه سازد. منبع: نامه نیوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.