علت‌افزای ‌ش‌امامزاد‌هها‌ و‌ماجرای‌اما‌مزاد‌ه‌بیژن

معاوت‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌سازمان‌اوقاف‌توضیح‌داد

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه اكنون امامزادگان مهمترين مراكز تبليغى و ترويجى اسالم به حساب مىآيند، گفت: «مهمترين مراكز مقابله با تفكر انحرافى فرقه وهابيت امامزادگان هستند و اكنون امامزادگان مركز مقابله با جنگ نرم دشمن به حساب مىآيند.»به گزارش ايسنا، حجتاالسالم والمسلمين احمد شرفخانى صبح روز سهشنبه (سوم مردادماه) در نشست خبری «روز تجليل از امامزادگان و بقاع متبركه»، با بيان اينكه ما در كشور هشت هزار و١٥١ امامزاده داريم و روز پنجم ذیالقعده – روز تجليل و گراميداشت امامزادگان نامگذاری شده اظهار كرد: «حضور امامزادگان در ايران به خاطر ظلم بنىاميه و بنىعباس بوده و مردم ايران هم همواره برای آنها ايجاد امنيت مىكردند و حضور امام رضا (ع) و دعوت ايشان از نوادگانشان كه به ايران بيايند بىتأثير نبوده است.»معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف و امور خيريه در ادامه با بيان اينكه در فضای مجازی گاهى مطرح مىشود كه چرا اين همه امامزاده در ايران وجود دارد، گفت: «علت اين امر، خفقان و ظلمى بود كه به آنها روا مىشد. همچنين دستور امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) به فرزندان و نوادگانشان دليل دوم است و دليل سوم به خاطر هجرتى بود كه علىبن موسىالرضا (ع) به ايران داشتند. همچنين مردم ما از همان ابتدا نسبت به اهل بيت (ع) و خاندان آنها محبت خاصى داشتند.»

وهابیت در صدد كمرنگ كردن حضور مردم در امامزادهها است وی با بيان اينكه برخى شبهه ديگری مطرح مىكنند و آن اين است كه چرا بعد از پيروزی انقالب تعداد امامزادگان زياد شده است، افزود: «بعد از پيروزی انقالب تعداد امامزادگان زياد نشده است بلكه سازمان اوقاف و امور خيريه آمار و اطالعات دقيقى از امامزادگان جمعآوری كرده و برخى از آنها كه در حال از بين رفتن بوده است را بازسازی كرده است. ما در مجموعه سازمان يك دايرهالمعارف عظيم درباره امامزادگان داريم.»او در ادامه با بيان اينكه برای برخى از امامزادگان اسمهايى مطرح مىشود و همين اسمها سبب ايجاد شبهه در بين مردم مىشود، خاطرنشان كرد: «مثال زمانى در فضای مجازی عكسى تحت عنوان امامزاده بيژن پخش شد. بر اساس اسناد تاريخى كه در دست ما است، تمام امامزادگان دارای اسم و شجرهنامه هستند، اما ممكن است در برخى مناطق و روستاها و شهرستانهای محلى آنها با عنوان و شهرتى كه دارند مطرح شوند، ولى در تاريخ اسم دقيق آنها مطرح است. متأسفانه در برخى تابلوها و اشتباهاتى كه رخ داد شهرتهای آنها درج شد. همين امر اشتباه بزرگى بود كه سبب ايجاد برخى سخنان نادرست شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.