روز‌دختر؟!

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول - ليال باقری

نميدانم دقيقا از چه سالي تصميم گرفته شد روزي به نام دختر نامگذاري شود و همه به مبارك باد دختران بيايند و به آنها گل بدهند اما يادم هست همان ابتدا هم حس كردم كساني خط كش برداشتهاند و مرزبندي انجام دادهاند؛ روز تولد فاطمه زهرا(س) ويژه خانمهايي كه ازدواج كردهاند و خانواده تشكيل دادهاند و روز تولد حضرت معصومه(س) ويژه خانمهايي كه هنوز ازدواج نكردهاند و خانواده تشكيل ندادهاند. بعد برايم سؤال شد كه خب، اين روز را بايد به چه گروه سني از دختران تبريك گفت. دختران خردسالي كه هنوز به سن ازدواج نرسيدهاند يا آنهايي كه از نظر عرف و سنت، در آستانه ازدواج هستند يا از سن ازدواجشان گذشته است. وقتي به سن حضرت معصومه سالما... عليها فكر كردم و اينكه در 8٢ سالگي و وقتي مجرد بودند وفات كردند، به نظرم رسيد پاسداشت اين روز احتماالً براي دختران خردسال نيست و همان دم بختيها منظور اين روز هستند. كساني كه هنوز همسري نيافتهاند يا به هر دليل ديگري ازدواج نكردهاند. اينجا بود كه سؤال بعدي به ذهنم رسيد؛ كجاي ازدواج نكردن از نظر جامعه، دين و عرف ما پسنديده است كه براي خانمهاي ازدواج نكرده پاسداشت ميگيرند؟ البته ميشود براي اين ليوان، نيمه پري هم متصور شد و گفت مقصود، تشكيل خانواده دادن يا ندادن نيست و قرار است به پاسداشت ويژگيهاي بارز و ستايشآميز خانمها بپردازيم و از خصايل نيكويشان بگوييم و حضرت معصومه(س) را به عنوان الگو و خانم نمونه معرفي كنيم. اما اگر مقصود اين باشد كه فاطمه سالما... عليها سالهاي سال است نمونه كاملي از فضيلتها و خصلتهاي نيكو هستند و همه اين روز را به تمام زنان، فارغ از ازدواج كردن، يا نكردنشان، تبريك ميگويند. حضرت معصومه(س) همكفوي برايشان پيدا نشد و مجرد ماندند. كما اينكه اگر علي(ع) نبودند، فاطمه(س) هم مجرد ميماندند اما در جامعه ما كه به داليل مختلفي سن ازدواج باال رفته است، ازدواج نكردن از نظر خيليها امري پسنديده نيست و دختران هرچقدر به موفقيتهاي كاري و اجتماعي دست پيدا كنند باز هم معيار مهم براي موفقيتشان، مزدوج شدن است. براي همين وقتي روز دختر ميشود، افراد زيادي از سر شوخي يا هر اتفاق ديگري پيامكهايي را به اين مضمون براي دختران ارسال ميكنند؛ اميدواريم سال بعد روز زن را به تو تبريك بگوييم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.