موتورسیکلتها در پیادهروی قوانین

كارشناسان از بی سر و سامانی حضور موتورسواران در تهران و مصائب ايجاد طرح ترافيك برای آنها میگويند

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

نيلگون جوادی- چند روز قبل مدير واحد صدور آرم شهرداري تهران از آغاز ثبتنام طرح ترافيك موتور سيكلتهاي شهر تهران خبر داد. بنا بر اين خبر، همه راكبان موتور سيكلتهايي كه قصد ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران را دارند، بايد با مراجعه به سايت ‪WWW. motorcycle1396. tehran. ir‬ نسبت به تكميل اطالعات خود اقدام كنند. ثبتنام در اين طرح كه در جهت قانونمند شدن موتورسيكلتهاي شهر تهران اجرا شده است در حالي آغاز شد كه نهتنها سايت ثبتنام موتور سيكلتها باال نميآمد، بلكه برخي از اعضاي شوراي شهر از اين طرح اظهار بياطالعي كردند!

اين اولينبار نيست كه بحث طرح ترافيك موتور سيكلتها مطرح ميشود. موضوع صدور مجوز طرح ترافيك براي موتورسواران پيش از اين يكبار در شوراي شهر مطرح و بدون نتيجه مانده بود. دي ماه سال گذشته محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از تشكيل كارگروه ساماندهي موتورسواران پايتخت خبر داده بود. مهماندار گفته بود پليس راهور و شهرداري طرح مشتركي دارند تا براي حفظ آرامش و ايمني شهروندان به تردد موتورسواران انضباط بدهند.

طي روزهاي گذشته دو نماينده مجلس هم خواستار قانونمند شدن تردد موتور سيكلتها در سطح شهر تهران شدهاند و از شهرداري تهران خواستند كه طرح ترافيك را براي موتورسواران را با هدف ساماندهي موتور سواران اجرا كند نه براي درآمدزايي و منفعت شخصي.

پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران يكی از اين نمايندههاست كه در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، گفته است «براي تردد سه ميليون و 500 هزار موتورسيكلت موتوسواران در پايتخت «هيچ محدوديتي وجود ندارد» و موتورسواران «با تردد بيضابطه» سبب آلودگي صوتي و زيست محيطي شده و «جان خود و شهروندان را به خطر مياندازند.» او تاكيده كرده: «موتورسيكلتها هشت برابر خودروها آاليندگي دارند و خطر مرگ با اين وسيله نقليه در تهران بيست برابر خودرو است.»

فاطمه ذوالقدر، ديگر نماينده تهران در مجلس هم خواستار اجراي طرح ترافيك براي موتورسواران شد و گفتك «تردد 70 درصد تردد موتورسيكلتها در تهران براي امرار معاش است اما اين دليل نميشود كه طرح ترافيك براي آنها اعمال نشود. طرح ترافيك و زوج و فرد در مورد وسايل حملونقل ديگری مانند تاكسي نيز اعمال ميشود بنابراين نميتوان به دليل اينكه موتور وسيله امرار معاش برخي افراد است به ساماندهي و تخلفات راكبان موتورسوار بيتوجه بود.»

ذوالقدر از «تخلفات بيشمار و گسترده» مثل سبقت خطرناك و حركات نمايشي، تضييع حقوق عابران، عدم استفاده از كاله ايمني و عبور از چراغ قرمز انتقاد كرده و گفته است: «در تمام مناطق شلوغ و پرازدحام تهران به ويژه منطقه 12 شاهد تردد غيرقانوني راكبان موتورسوار هستيم و با افزايش تعداد موتورسواران تخلفات آنها هم افزايش يافته است.»

با وجود آنكه مشكالت ناشي از تردد موتور سواران بر هيچكس پوشيده نيست و نمايندگان مجلس خواستار تعيين راه حلي براي اين موضوع شدهاند و برخي اعضاي شوراي شهر هم با دفاع از اين طرح آن را در راستاي بهبود مشكالت شهري دانستهاند اما به نظر ميرسد جزئيات اين طرح كه بدون بررسي دقيق سازوكار موتور سيكلتها ارائه شده است، مشخص نيست و ممكن است مانند برخي ديگر از طرحهاي ترافيكي، ناقص و نيمهتمام رها شود.

محسن سرخو، عضو شوراي شهر تهران در گفتوگو با تماشاگران امروز ميگويد كه اين طرح مصوبه شوراي شهر را دارد اما جمعآوري اطالعات در حال حاضر به دريافت وجه و صدور مجوز منتهي نميشود. به گفته سرخو، كاهش آاليندههاي سطح شهر و ترافيك از جمله داليل اعمال طرح ترافيك براي موتورسيكلتها است.

اقبال شاكري، عضو ديگر شوراي شهر ميگويد فعال تنها بحث ورود اطالعات به سامانه مطرح است و مسئله ظرفيت و تعداد موتورسواراني كه ميتوانند به محدوده طرح ترافيك ورود پيدا كنند به عهده شوراي عالي ترافيك است. همچنين به گزارش ايسنا، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران در جلسه غيرعلني شوراي شهر روز يكشنبه با اشاره به آغاز طرح ثبتنام موتورسيكلتها براي دريافت مجوز تردد در محدوده طرح ترافيك، گفته است: «در تهران چهار ميليون خودرو و حدود 5/3 ميليون موتورسيكلت تردد ميكند. با توجه به اينكه تعداد بسيار كمي (شايد كمتر از 200 هزار خودرو) حق ورود به محدوده طرح ترافيك را دارند و از آنجا كه موتورسيكلتها تنها وسيله كارا در مركز شهر براي حمل بار سبك و كم حجم، غذا و حتي در ساعات پيك ترافيك مسافر هستند، محدود كردن ناگهاني تردد آنها امكانپذير به نظر نميرسد.»

شهرام جبارزادگان، كارشناس برنامهريزي شهري با اشاره به تردد آزاد موتورسواران در سطح شهر میگويد: «ما در شهري زندگي ميكنيم كه ورود موتورسواران به همه منافذ، راهها، پيادهروها و خطوط ويژه بيآرتي آزاد است. در آشفته بازاري كه مديريت شهري حتي قادر به خروج موتورسيكلتها از پيادهروها و كنترل آنها نيست، چگونه ميتواند ورود اين دستگاهها به محدوده طرح ترافيك را كنترل كند؟»

موتور سيكلتها خود طرح ترافيك هستند ! جبارزادگان، كارشناس برنامهريزی شهری در صحبتهايش با تماشاگران امروز به موضوع مهمي اشاره ميكند، او ميگويد: «موتورسواران زيادي اسكورت خودروهاي بدون مجوز طرح ترافيك هستند، براي مثال در محور شمال به جنوب بزرگراه مدرس زير پل شهيد مطهري، محل تجمع موتور سيكلتهاست. اين موتورسيكلتها پشت ماشينهايي كه ميخواهند بدون مجوز از محدوده طرح ترافيك عبور كنند، تردد ميكنند و مانع شناسايي پالك اين خودروها ميشوند. در شرايطي كه خود موتورسيكلتها ناقص طرح ترافيك هستند و تا به حال جلوي اين اتفاقات گرفته نشده است، چطور ميشود انتظار اجراي اين طرح را داشت؟ عالوه بر اين چطور ميشود شماره پالك موتورها را تشخيص داد؟ چراكه پالك تعداد زيادي از موتورسيكلتها با زين و خورجين و زنجير موتور پوشيده شده است و پالك تعداد ديگري هم ناخوانا است.»

جبارزادگان اقدامات مهمي از قبيل تصميم براي موتورسيكلتهاي شهر تهران را نيازمند نظرات تخصصي و كارشناسي شده ميداند و ميگويد: «زماني كه بستر امكان طرحي فراهم نشده باشد، هر قدر هم تصميم درستي اتخاذ شده باشد، اجرا شدن آن امكانپذير نيست و با عدم تمكين عمومي روبهرو خواهد شد. عالوه بر اين اتخاذ اين تصميمات بايد بر عهده شوراي شهر جديد باشد چراكه عمر شوراي چهارم رو به پايان است و تصميم به اين مهمي نبايد در روزهاي آخر كاري يك شورا اتخاذ شود.»

به نظر ميرسد طرح ساماندهي موتورسيكلتها تنها به جمعآوري اطالعات محدود بماند و تا زمان اتخاذ تصميمات كارشناسي شده، شهر تهران با مشكالت ناشي از اين موتورها دستوپنجه نرم خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.