در شهر چه معجزهاي رخ داده است؟

تذكر محمدمهدي تندگويان در مورد گزارش كميسيون برنامه و بودجه شهرداري

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

محمدمهدي تندگويان در مورد عدم تطابق اعداد اعالم شده با واقعيت گفت: باعث افتخار ماست كه روزي برسد كه شهرداري بدهي و ديوني نداشته باشد و اين را به پاي عملكرد خود ميگذاريم و ميگوييم شورا انقدر پيگير و توانمند عمل كرده كه توانسته كاري كند كه شهرداري بدهيهايش را صاف كند اما نميتوانيم خالف واقع به مردم بگوييم. ما دلمان ميخواهد شهردار بعدي همه چيز را شسته و رفته تحويل بگيرد. ولي واقعيت اين است كه اعداد و رقمهايي كه كميسيون بودجه اعالم كرده است با واقعيت نميخواند.

وي ادامه داد: «كميسيون بودجه مطرح كرده برخي از عدد و رقمها مربوط به پروژههايي است كه ممكن است تا سال 1398 هم طول بكشد. همين االن هزينههاي برخي از پروژههايي كه قبال انجام شده، در طول اجراي پروژه 100 درصد افزايش داشته است. حال چگونه امكان دارد براي پروژههايي كه تا سال 1398 طول ميكشد، عدد و رقم قطعي اعالم ميكنيم؟»

تندگويان در مورد هزينههاي جاري شهر تهران گفت: «ميفرمايند شهر يك موجود زنده است، يعني كار هميشه هست و پروژههاي جديد تعريف ميشود. اين موضوع پذيرفتني است. ايشان ميفرمايند كه ما افزايش دارايي هم داشتهايم، ما اين را هم ميپذيريم اما بايد توجه داشت كه بخشي از درآمدهاي اين شهر خرج هزينههاي جاري ميگردد. هزينههاي جاري عالوه بر حقوق و دستمزد فاكتورهايي نظير نگهداري و نگهداشت، ايمني، موضوعات فرهنگي و اجتماعي ...و را شامل ميشود. مشخص است بخش عمدهاي از درآمدهاي شهرداري نميتواند هزينههاي پروژهها باشد و هزينههاي جاري است.»

او سپس با اشاره به كاهش درآمد شهرداري نسبت به سال گذشته گفت: «از طرفي گزارش مناطق حكايت از كاهش درآمد شهرداري تهران دارد. اگر مناطق پايش شوند، متوجه ميشويم كه با چه حجمي از كاهش درآمد روبهرو هستيم. سؤال اينجاست چطور ميشود درآمد يك نهاد كاهش پيدا كند اما هم داراييهايش افزايش يابد و هم بدهيهايش را بپردازد؟ شايد در شهرداري معجزهاي رخ داده و ما نفهميدهايم! تجربه نشان داده است در همه پروژههاي شهرداري افزايش بها داريم. خيلي كم اتفاق افتاده كه پروژهاي با همان رقم پيشبينيشدهاش به نتيجه رسيده باشد.»

تندگويان ادامه داد: «ما به دنبال سياهنمايي نيستيم. بعضي وقتها صحبت ميشود كه چرا از شهرداري تمجيد نميشود كه فالن اقدامات را انجام داده است. بنده به عنوان عضو شوراي شهر اينجا نيستم كه از شهرداري تقدير و تشكر كنم. اتفاقا بايد رصد بكنم و مشكالت و كارهايي را كه انجام نشده است با توجه به برنامه پنج ساله شهرداري و با توجه به موضوعاتي كه پيشرو داريم، به شما تذكر بدهم. در واقع شما كوچكترين وظيفهتان را به مردم ادا كردهايد. اينقدر منت اين را سر مردم نگذاريد كه در 12 سال چه كارهايي در شهر انجام دادهايد.»

وی سپس با اشاره به برنامه پنج ساله شهرداري اعالم كرد: «كميسيون بودجه ادعا ميكند دوسال است كه پروژه جديدي اتفاق نيافتاده است. خب پس برنامه پنج ساله چه ميشود؟ با اينكه دو سال است پروژه جديدي شروع نشده است، با استناد به آماري كه بنده قبول ندارم، اعالم ميكنيم در بخش پروژهها 20 هزار ميليارد تومان عقب هستيم. من اين آمار را قبول ندارم چون واقعا ارزشگذاريها و اين كارشناسيها را قبول ندارم. ما هنوز ميزان تهاتر بانك شهر با شهر آفتاب را نميدانيم. هنوز كسي ميزان ارزش شهر آفتاب را اعالم نكرده است. هنوز ارزش واقعي شهروند را كسي اعالم نكرده است. برخي از اين رقمها ساختگي است و بنده نميپذيرم. هرچقدر هم راست نگوييم، شوراي شهر بعدي ميتواند تمامي اين موضوعات را شفاف استخراج كند. خب از االن خودمان همه چيز را شفاف به مردم بگوييم. چگونه ميشود كه جايي كاهش درآمد دارد، افزايش دارايي داشته و ديون و مطالبات هم پاس كرده باشد؟ اين معجزه شهري را براي ما توضيح دهيد.»

تندگويان ادامه داد: «ما طبق برنامه پنج ساله در كلي از پروژهها عقب هستيم. مگر قرار نبود شهر آفتاب با سرمايهگذاري بيروني انجام شود؟ چگونه ميشود هزار و 500 ميليارد تومان از درآمدهاي شهر در آنجا هزينه ميشود؟ چگونه هزينههاي پل صدر و تونل نيايش چهار هزار ميليارد تومان شده است در حالي كه هزينههاي آن كمتر تصور ميشد؟ من چگونه بپذيرم اعدادي كه كميسيون بودجه براي پروژههايي كه قرار است سال 1398 تمام شود، اعالم ميكند همان عدد تمام ميشود؟ مطمئنا اين رقمها بيشتر ميشود. پس آن هم ميشود جزو بدهيهايي كه باقي ميماند. بنده هنوز معتقدم كه شهرداري تهران با احتساب پروژهها، كارهاي انجام نشده، و طلبهاي اشخاص و بانكها حدود 60 هزار ميليارد تومان بدهي دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.