اشكاالت اين طرح چيست؟

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

روزانه موتور سواران زيادي در سطح شهر تهران تردد ميكنند و مشكالتي مثل آلودگي هوا، بينظمي خيابانها و نداشتن امنيت جاني مردم را ايجاد میكنند. حتي آمار دقيقي از تعداد موتورسواران هم وجود ندارد و هر مقام و مسئولي عدد جداگانهاي براي آن اعالم ميكند. از طرف ديگر موتورسواران بسياري براي ثبت اطالعات خود به سايت اعالم شده مراجعه كردهاند اما با مشكالت سايت روبهرو شده و موفق به ثبت اطالعات خود نشدهاند.

در خصوص مشكالت اين طرح با شهرام جبارزادگان، كارشناس برنامهريزي شهري گفتوگو كردهايم. جبارزادگان ميگويد: «آمار تعداد موتورسيكلتها در تهران سهوا يا عمدا از سوي مسئوالن در حال بزرگ شدن است. اين آمار از واقعيتها به دور است و آمار درستي از تعداد موتورسواران وجود ندارد اما با توجه به جمعيت تهران كه طبق آمار سال ‪9 59،‬ ميليون نفر اعالم شده است، ميتوان بهطور تقريبي گفت كه تعداد موتورسيكلتها در تهران كمتر از يك ميليون دستگاه است و بيش از نيمي از اين تعداد وارد هسته مركزي شهر به ويژه مناطق 11 و 12 ميشوند.»

اين كارشناس برنامهريزي شهري با اشاره به تردد آزاد موتورسواران در سطح شهر ادامه میدهد: «ما در شهري زندگي ميكنيم كه ورود موتورسواران به همه منافذ، راهها، پيادهروها و خطوط ويژه بيآرتي آزاد است. در آشفته بازاري كه مديريت شهري حتي قادر به خروج موتورسيكلتها از پيادهروها و كنترل آنها نيست، چگونه ميتواند ورود اين دستگاهها به محدوده طرح ترافيك را كنترل كند؟»

جبارزادگان، شهر تهران را گرفتار تصميمات خلقالساعه ميداند و ميگويد: «در مديريت و تصميمگيري شهري بايد از تصميمات خلقالساعه اجتناب كرد. به دليل اين تصميمات يكشبه و ناگهاني تمام اين طرحها و اهداف با شكست روبهرو ميشوند و نتيجهاي جز وهن قانون در بر نخواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.