فاز اول پارك جنگلي «سراب قنبر» کرمانشاه به بهرهبرداري ميرسد

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

ايسنا- كرمانشاه- فردين كبودي- مدير پروژه سراب قنبر كرمانشاه از افتتاح فاز يك اين پروژه در زميني به مساحت 168 هكتار ظرف سه سال آينده خبر داد. فرامرز رحمتيزاده در حاشيه بازديد از پروژه سراب قنبر، با اشاره به زمان شروع احداث اين پروژه از سال گذشته، گفت: «از آبان سال گذشته عمليات اجرايي پارك سراب قنبر در 168 هكتار به عنوان فاز اول پروژه شروع شد.» وي با بيان اينكه مطالعات و عمليات اجرايي پروژه همزمان با هم پيش ميرود، اظهار كرد: «بر اساس نظر مشاور پروژه، راهسازي، آبرساني و عمليات كاشت گونههاي گياهي به عنوان سه اولويت مهم پروژه در دستور كار قرار گرفت.» رحمتيزاده با اشاره به شروع عمليات راهسازي از آبان سال گذشته، گفت: ‪4 .5«‬ كيلومتر عمليات راهسازي در محوطه پروژه در نظر گرفته شده كه از اين ميزان دو كيلومتر راه زيرسازي شده و آماده آسفالت است كه ظرف چند ماه آينده انجام ميشود و با ساخت اين راه محوطه پروژه چهره خاصي به خود ميگيرد.» مدير پروژه سراب قنبر تصريح كرد: «كاشت گونههاي گياهي نيز از اسفند سال گذشته آغاز شده و هماكنون 11 گونه گياهي در 40 هكتار از پروژه كاشت شده است.» وي افزود: «تالش ما اين است كه جنگلي بودن پروژه حفظ شود. ما براي اولينبار در استان از كاج سياه استفاده كرديم و در نقاط باالتر پروژه نيز از بلوط كه گونه خوب كوههاي زاگرس بوده و كمآب است، استفاده شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.