8000 مترمربع از اراضي ملي استان مرکزي رفع تصرف شد

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

به گفته مدير كل راه و شهرسازي استان مركزي حجم رفع تصرفات از اراضي ملي استان مركزي در خردادماه سال جاري به هشت هزار مترمربع رسيد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي، مجيد شارقي با اعالم اين خبر گفت: «يكي از تكاليف مهم اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي مقابله و رفع تصرف از اراضي ملي است كه به همت اكيپهاي آموزش ديده يگان حفاظت اراضي سازمان ملي زمين و مسكن مستقر در اين اداره كل اجرا ميشود.» وي افزود: «طي چند عمليات جداگانه در حدود هشت هزار مترمربع از اراضي ملي استان مركزي به ارزش بالغ بر1/71ميلياردتومان در خردادماه سال جاري رفع تصرف شده است.» مدير كل راه و شهرسازي استان مركزي اضافه كرد: «بيشترين رفع تصرفات از حيث مساحت متعلق به شهرستان اراك به ميزان شش هزار و 500 مترمربع بوده كه از اين حيث شهرستان محالت با هزار و 500 مترمربع در رتبه بعدي قرار دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.