مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت بيمه کارآفرین برگزار شد

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مجمع عمومي عادي ساالنه منتهي به 30/12/1395 شركت بيمه كارآفرين(سهامي عام) در تاريخ 28/04/1396 با حضور بيش از 90 درصد از سهامداران، در ساختمان مركزي تشكيل گرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.