زنان را از جشن محروم نکنيد

درخواست فوتباليستهاي زن از روحانی براي حضور خانوادهها در ديدار 4۱ شهريور با سوريه

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

فوتباليستهاي خانم حاال پشت هوادارانشان در آمدهاند و همسو با آنها ميگويند: «براي بازي ايران با سوريه اجازه بدهيد بانوان به ورزشگاه بيايند.» دوشنبه شب بود كه مريم ايراندوست، مربي تيم ملي فوتبال زنان، متني را در صفحه اينستاگرامش منتشر كرد و در آن از رئيسجمهور خواست تا شرايطي را فراهم كنند كه براي اين بازي خانوادهها بتوانند در بازي ايران و سوريه وارد استاديوم شوند. ايراندوست خطاب به رئيسجمهور نوشته بود: «همه ميدانيم 4١ شهريور 96 تهران ميزبان پرشكوهي براي جشن صعود است. كاش، ما جمعيت همراه بتوانيم دوشادوش مردانمان در اين آوردگاه ملي، همچون انتخابات در شادي هم سهيم باشيم. كاش مجبور نباشيم براي ورود به استاديوم و تماشاي فوتبال ملي يك سال ديگر صبر كنيم. من ميخواهم راه ملي را از تهران آغاز كنم. وگرنه روسيه كه همين نزديكيست.»

اين در حالي است كه الهام فرهمند، بازيكن مليپوش فوتبال كشور هم روز گذشته درخواست مربياش را به شكلي ديگر تكرار كرد. او هم در صفحه اينستاگرامش خطاب به رئيسجمهور نوشته است: «دختران و زنان ايراني در تمام لحظات كنار مردان و پا به پاي آنها براي سربلندي و عزت سرزمين عزيزمان ايران تالش بسيار كردند و جنگيدند اما هزار افسوس كه بستري پيش از اين نبوده تا در لحظه به ثمر نشستن تالششان نيز در كنار خانواده و مردان خود، نظارهگر شكوه و عظمت و سربلندي اين مرز و بوم باشند. ما دختران و زنان ايرانزمين اميدواريم كه در دولت تدبير و اميد اين بستر فراهم شود تا در 4١ شهريور 69، يك روز به يادماندني را در تاريخ ايران اسالمي به مناسبت صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني و ورود دوباره بانوان به ورزشگاه آزادي جشن بگيريم. اي كاش كه آن روز اين شادي و حس غرور محدود به نيمي از ايران نباشد و مردان و زنان ايراني با حقوق برابر در اين شادي سهيم باشند.»

درخواستهاي مربي و بازيكن تيم ملي در شرايطي است كه وزير ورزش و جوانان كشور در روزهاي گذشته ورود زنان به ورزشگاهها را در گرو همكاري همه دستگاهها دانست. مسعود سلطانيفر در گفتوگويي كه چند روز پيش كرده بود درباره پيشنهاد حضور خانوادهها در بازي ايران و سوريه گفته بود: «يك نفر پيشنهادي داده كه البته چندان جدي نيست. براى حضور خانوادهها در ورزشگاهها نيازمند همكارى همه دستگاههاى مسئول و حمايت مراجع فرهنگى و دينى هستيم و اين كار بايد در فضايى دور از جنجال اتفاق بيفتد.» او البته در جاي ديگري از اين گفتوگو به صورت تلويحي از تالش مجموعه مديران ورزش كشور براي باز شدن راه حضور در استاديوم براي زنان خبر داد. سلطانيفر درباره حضور زنان در بازيهاي واليبال ليگ جهاني گفته بود: «به هر حال عوامل و دستگاههاي مختلفي در اين قضيه دستاندركار هستند كه بايد همگرايي و تعامل بين همه آنها به وجود بيايد و همه به اين باور برسند كه حضور خانوادهها در ورزشگاهها نه تنها از لحاظ فرهنگي و اجتماعي مشكلساز نيست بلكه ميتواند جلوي بروز برخي از مشكالت و ناهنجاريهاي فرهنگي را بگيرد. اميدواريم بتوانيم در ماههاي آينده و جلساتي كه در شوراي اجتماعي كشور و ديگر تشكلها ميگذاريم، كار توجيهي انجام دهيم و همه را به اين باور برسانيم كه اين هماهنگي ايجاد شود و اول در رشتههاي سالني و بعد در ساير رشتهها بتوانيم زمينه حضور مناسب و سازنده خانوادهها را فراهم كنيم.» با اين وجود هنوز چيزي مشخص نيست و خانوادهها سالهاست انتظار ميكشند بتوانند راهي براي ورود به اماكن ورزشي براي تماشاي مسابقات دلخواهشان پيدا كنند. راهي كه سخت است اما شايد در آيندهاي نه چندان دور، شدني باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.