زنـدهباد سـردار

گرانترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران با 8۱ ميليون يورو در التزيو

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

اين روزها نام سردار آزمون بيشتر با حواشي و شايعات آميخته است. او كه به تازگي ماجراي پرحاشيهاي را در فضاي مجازي پشتسر گذاشته، حاال با موضوع جديدي روبهروست. انتقال به التزيو! سردار كه گفته ميشد مورد توجه يورگن كلوپ براي رفتن به ليورپول قرار گرفته، در نهايت قراردادش با روبين كازان را تمديد كرد تا سال پيش از جام جهاني را هم در روسيه سپري كند اما در يكي دو روز گذشته خبر انتقالش به ايتاليا و تيم التزيو حسابي سر و صدا به پا كرده. حاال خبر انتقال سردار فراتر از يك شايعه است و گفته ميشود حتي پدر سردار آزمون هم با مسئوالن تيم آبيپوش شهر رم پاي ميز مذاكره نشسته و توافقات نهايي انجام شده است.

براساس اخبار رسيده، باشگاه التزيو براي جذب سردار آزمون موافقت كرده كه ۸١ ميليون يورو به روبينكازان بپردازد. به گزارش كالچومركاتو، بعد از اينكه در يكي دو روز گذشته صحبتهايي از توافق التزيو و روبينكازان براي حضور سردار آزمون در ايتاليا شنيده شد، مرجع معتبر كالچومركاتو اعالم كرد: باشگاه التزيو در نهايت توافق كرد كه ۸١ ميليون يورو (بيش از ٠۸ ميليارد تومان) براي جذب آزمون به روبينكازان بپردازد. روبينكازان كه آزمون را به صورت قرضي به روستوف داده بود، بعد از جذب اين بازيكن با قراردادي سه ساله، اكنون در پي فروش او بود و ٠2 ميليون يورو روي او قيمت گذاشت كه اين پيشنهاد ابتدا از سوي التزيو رد شد و باشگاه ايتاليايي اعالم كرد كه بيش از ٥١ ميليون به روبينكازان نخواهد داد اما در نهايت دو طرف بر روي ۸١ ميليون يورو توافق كردند. به اين ترتيب آزمون با مبلغي حدود ٠۸ ميليارد تومان، گرانترين فوتباليست تاريخ ايران شد. در ليست زير نگاهي شده است به گرانقيمتترين بازيكنان تاريخ ايران جواد نكونام: ٣٣ ميليارد تومان (اوساسونا اسپانيا – ۸ ميليون يورو) مهدي مهدويكيا: ١٣ ميليارد تومان (هامبورگ – ٥/6 ميليون يورو) اشكان دژاگه: 26 ميليارد تومان (العربي قطر - ٥ ميليون پوند) علي كريمي: ٥/٠2 ميليارد تومان (بايرنمونيخ – ٥ ميليون يورو) مسعود شجاعي: ٥/6١ ميليارد تومان (اوساسونا – 4 ميليون يورو) وحيد هاشميان: ٣/4١ ميليارد تومان (بايرنمونيخ – ٥/٣ ميليون يورو) مجتبي جباري: ٥/١١ ميليارد تومان (االهلي – ٥/٣ ميليون دالر) علي دايي: ١١ ميليارد تومان (بايرنمونيخ – ٧/2 ميليون يورو)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.