آقاي حاشيه بدون تيم ميماند؟

مقصد صادقيان كجاست؟

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

روزهاي بد پيام صادقيان در فوتبال تمامي ندارد. او كه اميدوار بود با علي كريمي در نفت اوج بگيرد و دوباره به روزهاي خوبش برگردد هنوز ليگ شروع نشده از حضور در اين تيم كنارهگيري كرد! داستان براي صادقيان آنطور كه خودش ميخواهد رقم نميخورد. كريمي در تيم ماندگار نشد و صادقيان هم گفته بود كه اگر جادوگر در اين تيم نماند عطاي بازي كردن در آن را به لقايش خواهد بخشيد كه همينطور هم شد. حاال يك روز ديگر مانده به رقابتهاي ليگ برتر و از روز پنجشنبه تيمها در كوران رقابتهاي ليگ هفدهم با هم رقابت خواهند كرد. هر چند كه پنجره نقل و انتقاالت هنوز بسته نشده است اما تكليف ستاره سابق فوتبال ايران مشخص نيست و بايد ديد آيا تيمي از ليگ برتر اين بازيكن را جذب ميكند يا سرنوشت ديگري در انتظار صادقيان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.