ضد حال به خريداران جوان مسكن

اوراق تسهيالت يكبار ديگر در مسير گراني قرار گرفتند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

سيما محسني- قيمت اوراق تسهيالت مسكن از دو هفته پيش به اين طرف در حال گران شدن است؛ آن هم پس از چند ماه آرام و باثبات كه اميدواريها را افزايش داده بود. در حال حاضر قيمت اين اوراق كه مردم از آنها براي خريد نوبت دريافت تسهيالت مسكن استفاده ميكنند مرز 85 هزار تومان را رد كرده و البته كارشناسان عقيده دارند بايد نگران رسيدن قيمت به 90 هزار تومان بود. پيش از اين و در زماني كه وام 120 ميليون توماني مسكن ابالغ شد، انتظار ميرفت كه اوراق تسهيالت نيز گران شود اما پيشبينيها غلط از آب درآمد تا اوراق در محدود 72 تا 67هزار تومان به فروش برسند. با اين حال همين ديروز بايد براي خريد برگههاي حق تقدم تسهيالت مسكن بهطور متوسط 82 هزار تومان پول پرداخت ميكرديد تا به اين ترتيب زوجهاي متقاضي دريافت وام 100 ميليون توماني خريد مسكن، مجبور باشند چيزي در حدود 17 ميليون تومان از كل وام خود را براي خريد نوبت دريافت آن خرج كنند. اين پول حدود يك پنجم كل رقم است!

ديدگاه مثبت؛ رشد قيمت به دليل نشانههاي مثبت بازار

حاال بياييد خيلي روضه نخوانيم. رشد قيمت هر برگه تسه حدود سه تا چهار هزار تومان گران شده است اما وقتي قرار باشد تعداد زيادي از آنها را بخريد، طبيعتا رقم زياد ميشود. از داليل رشد قيمت تسهها ميتوان به مسائل رواني اشاره كرد. مثال نبايد بهبود نسبي بازار مسكن را بيتأثير بدانيم. ايجاد جو رواني در ميان معامله گران و دالالن بازار سرمايه مبني بر احتمال افزيش قيمت اين اوراق در ماههاي آتي نيز در ايجاد صف خريد براي اين اوراق مؤثر بوده است. اگرچه دارنده اين اوراق تا چهار ماه از زمان خريد، امكان فروش آن را ندارد اما برخي خريداران به اميد افزايش قيمت «تسه» در نيمه دوم امسال به خريد همراه با احتياط اين اوراق روي آوردهاند. اگر نمودار بازارها را بررسي كنيد متوجه ميشويد حجم خريدها نشان ميدهد عمده خريداران اوراق تسهيالت بيشتر در حجمهاي پايين اين برگهها را تهيه ميكنند تا به اين ترتيب توازن بازار عرضه و تقاضا حفظ شود اما اطالعات جديد نشان ميدهد همين اواخر چند خريد باالي ۰۰۳ و حتي تا نزديك ۰۰۴ برگه انجام گرفته است.

پيشبيني: به نظر نميرسد قيمت برگهها در كوتاه مدت به زير ۰7 هزار تومان برگردد اما با توجه به باقي ماندن بخش كمي از دوره رونق بازار مسكن كه معموال نيمه نخست سال است، پيشبيني ميشود كه در اواخر مهر ماه و كل آبان ماه كه همزمان با ماههاي محرم و صفر است و معموال در اين روزها بازار مسكن در ركود موقتي است، قيمت اوراق تسهيالت مسكن نيز تا حدودي كاهش پيدا كند.

ديدگاه منفي؛ تغيير ساز و كار وام ضروري است

اوراق تسهيالت به مانعي بر سر راه دريافتكنندگان وام مسكن تبديل شده است! اين نظر بعضي از كارشناسان است. هر بار كه قيمت اوراق تسهيالت مسكن دچار تغييرات اثرگذار در قيمت تمام شده وام مسكن ميشود آنها ميپرسند كه آيا جايگزينهاي بهتري براي خريد و فروش حق تقدم تسهيالت مسكن وجود دارد يا خير؟ اين عده به كل فرآيند خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن انتقاد دارند و مثال ميگويند زماني ميتوان گفت «نوبت» دريافت تسهيالت، خريد و فروش قابل خريد و فروش است كه يك فرد زمان دريافت نوبت وام مسكنش رسيده اما به داليلي چون مسائل مالي امكان دريافت آن را ندارد. پس در اين حالت نوبت خود را به فرد ديگري كه به اين تسهيالت نيازمند است، ميفروشد اما تنها براي يك مرتبه! چون سپردهاي در بانك داشته تا با استفاده از آن، تسهيالت دريافت كند و حال به جاي دريافت وام، نوبت خود را به ديگري ميدهد و متقاضي جديد وام مسكن حق نوبت او را خريداري ميكند اما در مدل موجود در كشور ما، بانك مسكن حساب سپردهاي دارد به نام سپرده ممتاز كه از ابتدا به سپردهگذار اعالم ميكند قرار است اين حساب به او سود بدهد نه وام اما به جاي دريافت سود، فرد ميتواند اوراق حق تقدم تسهيالت مسكن دريافت كرده و آن را به متقاضيان دريافت تسهيالت مسكن بفروشد. اين مدل خود به خود بستر ايجاد داللي و سفتهبازي را فراهم ميكند و هر چقدر هم براي بازار اين اوراق، محدوديتهاي مختلف از جمله محدوديت زماني خريد و فروشهاي متعدد ايجاد شود، باز هم دالالن بازار راههاي فرار جديدي پيدا ميكنند. مشكالتي شبيه به اين در دورههاي رشد تقاضاي خريد بيشتر ديده ميشود تا «نوبت» دريافت وام مسكن چند بار دست به دست شده و از هر بار خريد و فروش نوبت وام، درآمد خوبي براي خزانه كشور به وجود بيايد.

پيشبيني: مدافعان اين نظريه اعتقاد دارند سازوكار دريافت تسهيالت مسكن با استفاده از اوراق بايد تغيير كند. به عقيده آنها سياستگذاران بازار پولي و اعتباري كشور بايد روش جديدي براي دريافت تسهيالت مسكن بدون پسانداز طراحي كنند. اين عده مثال براي اثبات نامناسب بودن سازوكار فعلي بانك مسكن را مثال ميزنند كه به جز كارمزد ناچير خريد و فروش اوراق در شعب، نفع چنداني از جابه جايي مبالغ معامله اوراق تسهيالت مسكن نميبرد اما در مقابل مصرفكننده واقعي وام بايد بخش مهمي از منابع خود را كه ميتوانست با آن واحد مسكوني خريداري شده را ارتقا دهد، بابت استفاده از حق تقدم دريافت تسهيالت مسكن به دولت پرداخت كند.

به نظر نميرسد قيمت برگهها در كوتاه مدت به زير ۰۷ هزار تومان برگردد اما با توجه به باقي ماندن بخش كمي از دوره رونق بازار مسكن كه معموال نيمه نخست سال است، پيشبيني ميشود كه در اواخر مهر ماه و كل آبان ماه كه همزمان با ماههاي محرم و صفر است و معموال در اين روزها بازار مسكن در ركود موقتي است، قيمت اوراق تسهيالت مسكن نيز تا حدودي كاهش پيدا كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.