جديدترين آمار از ميزان خروج سپردههاي فرشتگان

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

تازهترين گزارش از تعيين تكليف سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان حاكي از آن است كه تاكنون مجموع سپردههاي انتقالي تا سقف ۰۰۱ ميليون تومان به مؤسسه اعتباري كاسپين حدود 7۳7۱ ميليارد تومان است كه از اين مبلغ ۰۶9 ميليارد به طور نقدي پرداخت و از مؤسسه خارج شده است. تعيين تكليف سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان به عنوان يكي از زيرمجموعههاي مؤسسه اعتباري كاسپين كه از ارديبهشت ماه و بهطور مرحلهاي آغاز شده، تاكنون تا سقف ۰۰۱ ميليون تومان پيش رفته است. پرداخت وجوه سپردهگذاران فرشتگان به گونهاي است كه از اصل وجوه موجود صاحب حساب حدود ۰9 درصد بهطور عليالحساب پرداخت شده و ۰۱ درصد باقيمانده منوط به كفاف دادن داراييهاي اين تعاوني است. همچنين سود متعلق گرفته به اين سپردهها از اول شهريورماه سال ۴9۳۱ يعني زماني كه فرشتگان منحل شده به آن تعلق نميگيرد. تازهترين آماري كه علي نعيمي، رئيس هيأتمديره كاسپين اعالم كرده نشان ميدهد كه اين تعاوني تاكنون حدود ۰۰۸ ميليارد تومان خط اعتباري از بانك مركزي براي تعيين تكليف سپردهگذاران دريافت كرده است كه ۰۰۶ ميليارد تومان قبال و ۰۰2 ميليارد تومان ديگر در مدت اخير بوده كه در مجموع به ۰۰۸ ميليارد تومان ميرسد و مؤسسه كاسپين به همراه بخشي از مبالغي كه از سرمايه خود به آن اضافه كرده نسبت به پرداختيها اقدام كرده است. همچنين بر اساس تصميم جديد مؤسسه كاسپين قرار بر اين شده تا بار ديگر دارندگان حسابهاي مشترك فرشتگان بتوانند از سوم مردادماه جهت تعيين تكليف حسابهاي خود به شعب اين مؤسسه مراجعه كنند. اين در حالي است كه از ۴2 تيرماه همزمان با شروع تعيين تكليف سپردههاي تا سقف ۰۰۱ ميليون تومان، مؤسسه تصميم به رسيدگي به وضعيت حسابهاي مشترك گرفت اما به دليل وجود برخي مشكالت و نواقص فني بالفاصله متوقف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.