مسابقه مرغ و تخم مرغ

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

قيمت تخم مرغ و مرغ برخالف رويه معمول سالهاي قبل؛ در فصل گرم سال افزايش يافته و هر كيلوگرم مرغ تا هشت هزار و ۰۰۳ و تخم مرغ تا شانهاي ۳۱ هزار و ۰۰۵تومان افزايش يافته است. قيمت تخم مرغ در اين روزها سر به فلك كشيده است و مانند قيمت مرغ در حال پرواز است. اين پديده و افزايش قيمت در فصل تابستان و گرم سال بيسابقه يا حداقل كم سابقه است. هر شانه تخم مرغ ۰۳ عددي ساده (بدون بسته بندي) در خرده فروشيهاي سطح شهر تهران 2۱ هزار تومان تا ۳۱ هزار و ۰۰۵ تومان و هر كيلو گرم گوشت مرغ كامل گرم به طور متوسط هشت هزار و ۰۰2 تومان تا هشت هزار و ۰۰۳تومان به فروش ميرسد. بنابراين گزارش، قيمت مصوب هر كيلوگرم گوشت مرغ گرم در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران شش هزار و ۰99تومان، هر كيلوگرم مرغ سرد پنج هزار و ۰۰7 تومان و هر شانه تخم مرغ ۱۱هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.