تعيين سود ۵21 هزار توماني براي سود سهام عدالت

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

رئيس سازمان خصوصيسازي ميگويد برآورد اين سازمان از سود سهام عدالت مربوط به سال مالي سال ۵9۳۱ براي دارندگان يك ميليون تومان سهم ۰۵۱ هزار تومان است اما آنچه كه تاكنون قطعي شده ۵2۱ هزار تومان است. علي اشرف عبداهلل پوري حسيني درباره چگونگي و مقدار سود سهام عدالت بين مشمولين اين سهام، گفت: «سهام عدالت باعث شد سيستم بانكي ما خود را بهروزرساني كند. ما بار ديگر از ۰2 ميليون نفري كه شباي حساب بانكي خود را وارد سيستم سهام عدالت نكردهاند دعوت ميكنيم اين كار را انجام دهند» پوري حسيني افزود: «از 9۴ شركت داراي قيمتگذاري قبلي براي سهام عدالت ۰۳ شركت مجمع خود را برگزار كردهاند و سود توزيع كردهاند. تعداد شركتهايي كه مجمع برگزار كرده و سود توزيع نكردهاند ۶۴ شركت است كه ۰۳ شركت از آن ۶۴ شركت سود توزيع كردهاند و ۶۱ شركت يا سودي نداشتهاند يا فعال تصميمي در اين مورد نگرفتهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.