چه کسی سیرجانیها را مسموم کرد؟

۵ كشته و بيش از ۰2۱ نفر مسموم، روايتی از نوشيدنی مرگآور

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

حسين اطمينان- «نوشيدني مرگآور» حاال سهم تعدادي از جوانهاي سيرجاني شده، پنج نفر را به كام مرگ كشانده و بيش از ۱2۱ نفر را راهي بيمارستان كرده است. اين ماجرا از جمعه شب آغاز شد و تا صبح سهشنبه ادامه داشت. مصرف مشروب الكلي مسموم دليل همهي اين اتفاقها بود. اورژانس بيمارستانهاي امام رضا (ع) و دكتر غرضي دو روز پر از التهاب را پشتسر گذاشتند.

التهاب در بيمارستان شنبهشب؛ ساعت حدود 22، ماشين پليس جلوي بيمارستان غرضي ايستاده است. خبرهاي ضد و نقيضي از مرگ يك نفر در چند ساعت قبل به گوش ميرسد. جلو اورژانس بيمارستان، روي حياط چندين گروه ايستاده و آرام صحبت ميكنند. مسئوالن اورژانس از پاسخ دادن در مورد حادثه امتناع ميورزند و موضوع را به مسئوالن شهرستان حواله ميدهند. دو نوجوان كنار هم ايستادهاند. يكي پيراهن مشكي دارد و ديگري تيشرت سفيد رنگ. وقتي از آنها در مورد اينكه از آشنايان شما در بيمارستان بستري شده است، ميپرسم پاسخ دقيقي نميدهند. يكي از آنها ميگويد: «شنيدهام دوستمان با مشروب مسموم شده و من اطالع ديگري ندارم.» نزديك يك خانواده شدم از آنها در مورد مسموميت نزديكانشان با مشروب پرسيدم. يكي از آنها گفت: «يكي از آشنايانمان با كنسرو ماهي مسموم شده است.» چند جوان كنار هم ايستادهاند. يكي از آنها ميگويد: «شنيدهام يك منبع مشروب مسموم از اصفهان به سيرجان آمده است و چند نفر آنها را توزيع كردهاند.» يكي ديگر گفت: «پدر يكي از كساني كه مرده، نمايشگاه ماشين داشته و آدم خوبي است.» به حرف والدينم گوش ندادم يكي از پرستاران بيمارستان كه نخواست نامش فاش شود، به پاسارگاد گفت: «من با چند نفر از افرادي كه در بيمارستان بستري هستند صحبت كردهام. آنها همگي مشروب دستساز مصرف كردهاند. يك نوجوان -15 14 ساله در بين آنهاست. او به من گفت به حرف والدينم گوش ندادم. من نميدانستم اين بال سرمان ميآيد. اگر به خانه بروم ديگر اين كار را نميكنم.» يكي ديگر از آنها به پرستار گفت: توي رودر بايستي با رفيقم قرار گرفتم و مشروب مصرف كردم. يكي ديگر از آنها در يك جشن، مشروب مصرف كرده بود. آمارهاي متناقض آمارهاي دانشگاه علومپزشكي كرمان با آمار اعالم شده از سوي فرمانداري سيرجان تناقض دارد. رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان گفته از 121 نفر مسمومين مراجعهكننده به مراكز درماني 62 نفر در بيمارستانهاي سيرجان و شهربابك دياليز ميشوند. به گفته سيدمحمد صابري در حال حاضر 23 نفر دربيمارستانهاي امام رضا سيرجان تعداد 11 نفر و غرضي سيرجان ۸ نفر و وليعصر شهربابك 4 نفر بستري هستند كه 2 نفر هم دربخش icu بستري هستند. همه مراجعين مرد هستند كه كوچكترين آنها 16 سال و بزرگترين 41 سال دارد و آمار فوتيهاي مسمومين با مشروبات الكلي دستساز در سيرجان همچنان 5 نفر است. در همين حال يكي ديگر از مسئوالن دانشكده علومپزشكي سيرجان كه نخواست نامي از او برده شود، گفت: «آمار مراجعهكنندگان و كساني كه مسموميت با مشروب الكلي داشتهاند، از 121 نفر بيشتر است ولي آمار اعالم شده از سوي فرمانداري فقط به افرادي اشاره دارد كه بستري شدهاند.» سهراب بهاءالديني معاون سياسي، امنيتي فرمانداري سيرجان در اين رابطه گفت: «تعداد افرادي كه با مسموميت الكل به بيمارستانهاي سيرجان مراجعه كردهاند ۸4 نفر بوده است. از اين تعداد 9 نفر تاكنون ترخيص شدهاند. پنج نفر جانشان را از دست دادهاند و 32 نفر هنوز در بيمارستانهاي سيرجان بستري هستند.» به گفته سهراب بهاءالديني يك نفر كه به كرمان اعزام شده بود عصر روز يكشنبه فوت كرد. وي گفت: «ما آمار بيشتر از ۸4 نفر را تأييد نميكنيم و براساس تحقيقاتي كه از مراكز درماني داشتيم، تعداد افرادي كه مسموميت با الكل داشتند ۸4 نفر عنوان شد.»

2۶ مراجعهكننده به بيمارستان امام رضا

اين درحالي است كه دكتر محمد بختياري رئيس بيمارستان امام رضا(ع) در گفتوگو با ما، تعداد مراجعهكنندگان با مسموميت الكل را 62 نفر عنوان كرد و گفت: «۸2 نفر در بيمارستان بستري شدند و بقيه سرپايي درمان شدند كه همگي افراد بستري شده دياليز ميشوند.» وي افزود: «به علت كمبود تخت دياليز تعداد چهار نفر را به شهربابك اعزام كرديم. اين افراد از دو روز پيش به بيمارستان مراجعه و به نظر ميرسد همهي آنها الكل چوب (متانول) مصرف كردهاند. «به گفتهي وي الكل متانول بر روي سلولهاي مغزي و سلولهاي شبكه چشمي اثر ميگذارد. سم باعث خونريزي ريه ميشود. سلولهاي بدن را تخريب ميكند. از نظر وي بهترين زمان براي درمان مسموميت در 24 ساعت اول است. اگر فرد مسموم با الكل متانول در ساعات اوليه به پزشك مراجعه كند، سرپايي درمان ميشود و اگر طي 24 ساعت اول مراجعه كنند، خطر مرگ و كور شدن بسيار پايين است. وي در مورد اينكه آيا مشكلي براي افرادي كه بستري هستند، به وجود ميآيد يا خير گفت: «به ميزان مصرف و زمان مراجعه به بيمارستان بستگي دارد. اگر فردي زياد مصرف كرده باشد و زمان مراجعه او به بيمارستان طوالني باشد، ممكن است مشكالتي براي كبد و بينايي او به وجود بيايد. براي درمان اين بيماران ابتدا آنها را دياليز ميكنيم تا سم از بدنشان خارج شود.»

۴2 نفر در بيمارستان غرضي بستري شدند

دكتر مهدي ابنا رئيس بيمارستان دكتر غرضي سيرجان هم در اين رابطه گفت: «در بيمارستان دكتر غرضي سيرجان 24 نفر بستري شدند. سه نفر از آنها موقعي كه به بيمارستان منتقل شدند، جانشان را از دست داده بودند و يا حالشان بسيار بد بود.» چند نفر دستگير شدند در همين رابطه دادستان عمومي و انقالب شهرستان سيرجان به ما گفت: «در همان ساعات ابتدايي كه از اين موضوع باخبر شديم، دستور پيگيري را صادر كرديم و از مأموران انتظامي شهرستان خواستيم هرچه سريعتر نسبت به شناسايي عامل و يا عاملين اين اتفاق اقدام كنند.» به گفته محسن نيكورز، پليس اطالعات شهرستان سيرجان چندين نفر را در اين رابطه شناسايي كرد. طبق اطالعات اوليه دو نفر از افرادي كه از يكي از استانهاي مركزي مشروب را به سيرجان حمل كرده بودند، شناسايي شدند. اين افراد خود از مشروب استفاده كرده و االن در بيمارستان بستري هستند. دادستان سيرجان افزود: «عالوه بر اين، چند نفر ديگر نيز مشروب الكلي سمي را توزيع كرده بودند كه آنها هم شناسايي شدهاند و برخي از آنها در بين افرادي هستند كه در بيمارستان بسترياند.» دادستان سيرجان در مورد پيگيري منشا مشروبهاي دستساز گفت: «اين موضوع در دست پيگيري است و قطعا موضوع بررسي ميشود.»

دادستان عمومي و انقالب شهرستان سيرجان به ما گفت: «در همان ساعات ابتدايي كه از اين موضوع باخبر شديم، دستور پيگيري را صادر كرديم و از مأموران انتظامي شهرستان خواستيم هرچه سريعتر نسبت به شناسايي عامل و يا عاملين اين اتفاق اقدام كنند.» به گفته محسن نيكورز، پليس اطالعات شهرستان سيرجان چندين نفر را در اين رابطه شناسايي كرد. طبق اطالعات اوليه دو نفر از افرادي كه از يكي از استانهاي مركزي مشروب را به سيرجان حمل كرده بودند، شناسايي شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.