پاتك پليس به دخمه تبهكاران پايتخت

گفتوگويي جالب با دو مجرم

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

پاتك پليس پايتخت به دخمههاي باندهاي سازمان يافته تبهكاري و افيون كافي بود تا گردانندگان 28 شبكه گرفتار شوند.

سردار حسين ساجدينيا، رئيس پليس تهران، ضمن اشاره به كاهش ۴ درصدي سرقت به ويژه دزدي از خانه و مغازه در سطح شهر تهران گفت: «با وجود كاهش ۴ درصدي سرقت، شاهد افزايش ميزان كشفيات بودهايم.» او افزود: «اين باندها كه شب دوشنبه متالشي شدهاند، ۰۳ درصد اقداماتشان را خارج از مرزهاي شهر تهران انجام ميدادند و در همان شهركهاي اطراف تهران نيز اقامت داشتند.» سردار ساجدينيا با اشاره به اينكه سومين مرحله از طرح برخورد با دزدان و زورگيران پايتخت شب گذشته به اجرا درآمد، افزود: «اجراي اين طرحها تا پايان سال ادامه خواهد داشت و جدا از آن طرحهاي ضربتي پليس آگاهي براي برخورد با جرايم خشن نيز ادامه دارد.»

رئيس پليس تهران همچنين با اعالم اينكه ميزان كشفيات دوشنبه شب طرح پليس آگاهي هنوز تخمين زده نشده است، افزود: «طبق شواهد موجود و همچنين اموالي كه از متهمان در مخفيگاهشان كشف شده است، عمليات پليس آگاهي موفقيتآميز بوده و همكارانم ضربه سنگيني به باندهاي تبهكاري زدهاند.» او گفت: «متوسط سن دزدان دستگيرشده در شب دوشنبه، 8۱ تا ۵۳ سال است و ۰۶ درصد از متهمان دستگير شده داراي سابقه سرقت هستند.»

سردار ساجدينيا در بخش ديگري از سخنان خود درباره كشفيات سرقتهاي خانه گفت: «سرقت از خانهها با استفاده از دستگاه فلزياب را رد ميكنم، چنين ادعايي كذب است و سال گذشته تنها دو مورد از اين نوع سرقت را اطالعرساني كرديم. در حال حاضر سرقت از منازل فقط براي به سرقت بردن پول و طال انجام ميشود.»

او با اعالم اينكه سرقت از خانه به مراتب از سرقت از خودرو سختتر است، افزود: «متأسفانه بسياري از شهروندان اقدام به دپوي پول نقد، دالر و طال در خانههاي خود ميكنند. پيشنهادم به عنوان رئيس پليس تهران به شهروندان اين است كه براي كاهش ميزان سرقت و همچنين حفظ اموال خود، از صندوق امانات بانكها استفاده كنند و به هيچوجه پول و طال را در خانههاي خود نگهداري نكنند.» ساجدينيا همچنين به كاهش ميزان وقوع قتل و خودكشي و همچنين تجاوز به عنف در تهران بزرگ اشاره كرد و افزود: «خوشبختانه در بحث سرقت مسلحانه نيز نسبت به سال گذشته شاهد كاهش بودهايم، جا دارد از تالشها و حمايتهاي قوه قضائيه براي در نظر گرفتن مجازاتهاي سنگين براي متهمان سرقتهاي مسلحانه تشكر كنم؛ چراكه اگر مجازاتهاي اعمال شده سنگين و بازدارنده باشد، شاهد كاهش ميزان وقوع جرايم خواهيم بود.»

رئيس پليس درباره آخرين جزئيات پرونده كودكربايي كودك هشتماهه در مشيريه نيز گفت: «شب دوشنبه سرنخهايي درباره متهم به دست آورده بوديم كه تا پاسي از شب تالش همكارانم ادامه داشت. در زمينه اين پرونده به توفيقات خوبي رسيدهايم كه انشاءا... به زودي درباره آن اطالعرساني خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.