قتل قهرمان پرورش اندام خوزستان با انگيزه ناموسي

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

سناريوي قتل ورزشكار پرورش اندام خوزستان در خانهاش با معرفي قاتل به پليس و مطرح شدن انگيزه ناموسي بودن وارد مرحله جديدي شد. هفته گذشته بهمن اماني، ورزشكار پرورش اندام، در پاركينگ خانه خود قرباني يك سناريوي هولناك شد. او كه از ورزشكاراِن بهناِم استان خوزستان و همچنين مدير مدرسه و استاد دانشگاه بود در روز حادثه همراه چند نفر از شاگردانش مشغول اسبابكشي و تخليه خانه بودند كه جواني با ورود به پاركينگ خانه، او را با ضرب چاقو و از پشتسر به قتل رساند. تحقيقات پليس خوزستان در خصوص شناسايي قاتل در حال انجام بود كه در نهايت مرد جوان از يكي از شهرهاي استان گيالن با معرفي خود به پليس آگاهي رشت خود را به عنوان قاتل مرد ورزشكار اهوازي معرفي كرد و مدعي شد مقتول را به دليل مسائل ناموسي به قتل رسانده است. او در اظهارات خود مدعي شد: «سه سال پيش مادرم از دنيا رفت و خواهر 25 سالهام دچار افسردگي شديد شد و در شبكه اجتماعي اينستاگرام از نااميدي صحبت ميكرد، تا اينكه بهمن همراه خانمي به نام حميرا با خواهرم تماس گرفت و خود را استاد دانشگاه و روانپزشك معرفي كرد و با گرفتن بليت پرواز براي خواهرم، او را براي معالجه و درمان به اهواز كشاندند.» قاتل در بخشي ديگر از اظهارات خود ادعا كرد كه خواهرم چهار روز در خانه مقتول حبس بود و مورد آزار و اذيت او قرار گرفت، اين در حالي بود كه حميرا نيز طي تماس تلفني با پدرم اوضاع خواهرم را خوب توصيف كرد تا اينكه خواهرم طي تماس تلفني گفت كه مقتول او را مورد آزار و اذيت قرار داده و حال عمومياش بسيار بد است و پس از فرار از خانه بهمن به يك ايستگاه آتشنشاني در حوالي خانه او پناه برده است. قاتل در بخش ديگر اظهارات خود مدعي شد: «مأموران آتشنشاني ضمن تماس با پليس آنها را از وقوع اين حادثه مطلع كردند و من نيز همراه برادرم از شمال به اهواز آمدم.» جنايت هولناك در پاركينگ خانه چهره ورزشي دختر جوان همراه برادرانش از بهمن در شعبه قضائي شكايت كردند، قاضي كشيك دستور داد تا دخترجوان به پزشكي قانوني معرفي شود. همان شب قاتل در اطراف خانه مقتول در حال پرسهزني بود كه متوجه شد او با تخليه خانه خود قصد پاك كردن صحنه جرم را دارد كه در نهايت با مقتول درگيري فيزيكي پيدا كرد و اين امر باعث به قتل رسيدن بهمن شد. سپس قاتل به استان گيالن رفت و زمانيكه متوجه مرگ بهمن شد خود را به پليس آگاهي گيالن تحويل داد. جوابيه پزشكي قانوني نيز آثار ضرب و جرح ...و خواهر قاتل را تأييد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.