مسافر آلمان رئيس دزدان شد

سردسته باند سرقت از خانه مرد ميليونر در غرب تهران مدعي است براي هزينه درمان بيماري همسرش مجبور شده است از آلمان به تهران بيايد و سرقت كند.

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

رضا، خودت36 را سالهمعرفيهستم.كن؟ نه. سابقهداري؟ به چه جرمي دستگير شدي؟ به جرم سرقت از خانه صاحبكار سابقم. چه شد دست به سرقت زدي؟ مجبور شدم كه اين كار را بكنم. من مجبور؟!مقيم و ساكن آلمان هستم. همسرم به بيماري ريوي مبتال شد و براي درمانش بايد هزينه سنگيني ميپرداختم. براي تهيه پول 9 ماه قبل به تهران آمدم تا اينكه دزد شدم. همدستانت را ميشناختي؟ نه. با اين سه نفر در قهوهخانه آشنا شدم و وقتي فهميدند مشكل دارم قبول كردند در ازاي دريافت پول با من همكاري كنند. چرا خانه صاحبكار قبلي را انتخاب كردي؟ چند سالي در آنجا سرايدار بودم. ميدانستم مرد ميانسال پول زيادي دارد. چرا از كسي كمك نگرفتي؟ براي دريافت كمك و وام به مجلس رفتم، اما همان روز حادثه تروريستي رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.