سقوطامپراتوريچين

31‌باشگاه‌فوتبال‌در‌معرض‌نابودي‌هستند

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

علي‌ مسعود‌ينيا- به گزارش ديلي ميرر در حالي كه سيزده سال از تاسيس ليگ حرفهاي فوتبال چين تحت عنوان «سوپرليگ» ميگذرد، حاال از 16 باشگاهي كه بايد در فصل آتي رقابتهاي اين ليگ را برگزار كنند، ۳1 باشگاه در بحران مالي شديدي به سر ميبرند. ليگي كه در آن مربياني چون برانكو ايوانكوويچ، مارچلو ليپي، لوييس فيليپه اسكوالري و گرگوريو مانزانو فعاليت داشته يا دارند و بازيكناني چون ژروينيو، دمبابا، پائولينيو، آساموا جيان، محمد سيسوخو، ايدور گوديانسن و كارلوس توز جذب آن شدهاند، حاال بايد در سريعترين زمان ممكن، فكري به حال ترازهاي مالي ناميزان خود بكنند. سيزده باشگاه ليگ كشور چين حاال تحت فشار هستند كه براي فراهم آمدن امكان حضورشان در فصل آتي به وضعيت اقتصادي خود سر و ساماني بدهند. اكثر اين باشگاهها در پرداخت دستمزد بازيكناني كه در اختيار گرفته بودند، ناتوان ماندهاند و شكايات زيادي از آنان راهي فدراسيون فوتبال چين شده است و ممكن است كارشان به محكمه كنفدراسيون آسيا و فيفا نيز كشيده شود. اين باشگاهها حاال مورد مواخذه قرار گرفتهاند چراكه بايد تمامي بدهيهاي معوقه خود را تا تاريخ 15 آگوست تسويه كنند و گزارش مستند پرداختهايشان را به انجمن فوتبال چين ارسال كنند. به تمامي باشگاهها رسما اعالم شده بود در غير اين صورت امكان حضور در فصل آتي رقابتهاي سوپرليگ را نخواهند داشت. تيمهايي كه نامشان در فهرست سياه ليگ چين طي مكاتبات فدراسيون اين كشور و كنفدراسيون فوتبال آسيا ذكر شده است شامل قهرمان فعلي اين رقابتها، يعني گوانگژو اورگرند نيز ميشود. در كنار اين باشگاه نام تيمهايي چون شانگهاي اس.پي.اي.جي، كه هالك، ستاره مشهور برزيلي و ريكاردو كارواليو را در اختيار دارد نيز آمده است. اين باشگاه همچنين با پرداخت ۰6 ميليون پوند توانسته اسكار، هافبك خوشتكنيك برزيلي را نيز به خدمت بگيرد. شانگهاي شينهوا نيز كه بابت خريد كارلوس توز بزرگ 615 هزار پوند در هفته به او دستمزد ميدهد، تيم ديگري است كه در فهرست بدهكاران حضور دارد. پنج تيم پايين جدول سوپرليگ چين نيز همگي بابت عدم پرداخت دستمزد و پاداش بازيكنانشان

در معرض محروميت قرار دارند.

نكته مهم اين است كه سرمايهگذاران بزرگ فوتبال چين، توجه چنداني به باشگاههاي كشور خود ندارند و تمام تمركزشان را روي بازار نقل و انتقاالت اروپا گذاشتهاند. جايي كه حضور مالكان چيني در آن روز به روز بيشتر به چشم ميآيد. چينيها ريخت و پاشهاي مفصل در فوتبال را از حال و هواي ليگ ژاپن در دهه ۰9 ميالدي الهام گرفتهاند اما هرچه ژاپن در اين زمينه معقول رفتار كرد و موجبات پيشرفت فوتبالش را فراهم آورد، چينيها مهار از كف دادند و نه از نظر كيفيت مسابقات و نه از نظر پيشرفت در رده ملي به نتايج قابل اعتنايي دست نيافتند. در باشگاههاي رده باالتر چين، تنها يانبين فود، هنان جياني و گوژيو هنگفنگ هستند كه تراز مالي خود را به فدراسيون دادهاند و صورتحساب پاك و متعادلي دارند. اين اتفاق درست شش ماه بعد از تاريخي رخ ميدهد كه دولت چين تصميم گرفت در مناسبات مالي باشگاههاي فوتبال اين كشور مداخله و نظارت داشته باشد. مهمترين مديران ارشد ورزش چين در آن زمان متهم شدند به روي آوردن به «پديده مدفونسازي» كه به معناي صرف هزينه براي خريد بازيكنان خارجي و هدر دادن سرمايه در اين راه هستند. در حالي كه دولت از آنان خواسته بود كه داراييشان را صرف توسعه فوتبال جوانان كشور كنند.

سخنگوي سازمان ورزش عمومي چين در اظهارات خود از طراحي برنامهاي براي حضور يك ناظر بر فعاليت باشگاهها خبر داده بود. اين ناظر قرار بود كه بر فعل و انفعاالتي چون خريد بازيكنان خارجي و نحوه صرف بودجه باشگاهي نظارت داشته باشد و از سرمايهگذاريهاي بدون توجيه جلوگيري كند. اين سختگيريها براي مبارزه با قراردادهاي اصرافگرايانه طراحي شده بود و هدف از آن، از بين بردن قراردادهاي صوري و ساير تخلفات و برخورد شديد با باشگاهها و بازيكناني بود كه به نوعي با پرداخت و دريافت اضافه و غيررسمي، بودجه كشور را هدر ميدهند. با نگاهي اجمالي به بازار نقل و انتقاالت چين درمييابيم كه حساسيت دولت اين كشور بيمورد هم نبوده است: هالك، بازيكن برزيلي در سال 61۰۲ در زنيت سن پترزبورگ بازي ميكرد، روسيه را به مقصد چين ترك كرد و با قراردادي 55ميليون يورويي به شانگهاي پيوست. تكسيرا بازيكن شاختار دونتسك با قراردادي ۰6 ميليون يورويي به جيانگسو سونينگ چين پيوست. مارتنيس به عنوان يك خريد خوب در سال 51۰۲ به اتلتيكومادريد پيوست اما در اين باشگاه موفق نبود و در نهايت پس از چند ماه تصميم گرفت در ليگ چين بازي كند. قراردادش با گوانگژو ۲4ميليون يورو بود. راميرس از بازيكنان چلسي بود كه ليگ برتر انگليس را ترك كرد و جيانگسو سونينگ را انتخاب كرد. او در سال جاري با قراردادي به ارزش ۸۲ ميليون به اين تيم پيوست. الكسون ديگر بازيكن برزيلي كه در شانگهاي بازي ميكرد، با دريافت ۸1 ميليون يورو به گوانگژو پيوست و ژروينيو زماني كه با هبي چين قرارداد بست، در رم بازي ميكرد و ارزش قراردادش ۸1ميليون يورو بود. پائولينيو ديگر بازيكن برزيلي است كه در اين فهرست ديده ميشود. او در تاتنهام بازي ميكرد كه تصميم گرفت در ادامه ليگ چين را براي بازي انتخاب كند. گوانگژو براي اين بازيكن 14 ميليون يورو پرداخت كرد. گوارين كلمبيايي با قراردادي به ارزش ۳1 ميليون يورو از اينتر به شانگهاي پيوست. امبابا بازيكن بشيكتاش به شانگهاي پيوست و ۳1 ميليون دالر در اين انتقال رد و بدل شد.

بايد ديد در ضرباالجل باقيمانده براي باشگاهها آيا آنها از پس پرداخت اين بدهيها برخواهند آمد يا نه. اگر وضعيت باشگاههاي چين به همين منوال باقي بماند، بعيد نيست كه در فصل آينده شاهد سقوط باشگاههاي بزرگ اين كشور به دسته پايينتر و جدايي ستارگانشان از آنها باشيم.

13 باشگاه ليگ كشور چين حاال تحت فشار هستند كه براي فراهم آمدن امكان حضورشان در فصل آتي به وضعيت اقتصادي خود سر و ساماني بدهند. اكثر اين باشگاهها در پرداخت دستمزد بازيكناني كه در اختيار گرفته بودند، ناتوان ماندهاند و شكايات زيادي از آنان راهي فدراسيون فوتبال چين شده است و ممكن است كارشان به محكمه كنفدراسيون آسيا و فيفا نيز كشيده شود. اين باشگاهها حاال مورد مواخذه قرار گرفتهاند چراكه بايد تمامي بدهيهاي معوقه خود را تا تاريخ 15 آگوست تسويه كنند و گزارش مستند پرداختهايشان را به انجمن فوتبال چين ارسال كنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.