آغاز شمار معكوس براي المپیك توکیو

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

مسئوالن شهر توكيو روز شنبه بيستوچهارم ژوئيه در مراسمي ويژه شمارش معكوس براي آغاز بازيهاي المپيك ۰۲۰۲ را آغاز كردند. اين تاريخ دقيقا مصادف با شروع مراسم افتتاحيه بازيها در سه سال آينده است. اين در حاليست كه هزينه باالي برگزاري بازيهاي المپيك در شهر توكيو، جدا از برانگيختن نگرانيهاي زياد، به يكي از بحثبرانگيزترين موضوعات داخلي در ژاپن بدل شده است. مسئوالن شهر توكيو پيشتر وعده داده بودند در برگزاري اين بازيها شيوهاي متعادل و كمهزينه را در پيش گيرند كه سقف هزينه آن 6 ميليارد يورو گزارش شده بود اما برگزاركنندگان اينك معتقدند اين بازيها حدود ۸۲ ميليارد يورو هزينه در بر خواهد داشت. اين يعني چهار برابر مبلغي كه در ابتدا پيشبيني ميشد و سه برابر بيشتر از هزينهاي كه شهر لندن براي بازيهاي المپيك ۲1۰۲ انجام داد. كميته بينالمللي المپيك با ابراز نگراني از صرف هزينههاي گزاف توسط ميزبانان، آن را زمينهساز سرخوردگي ديگر شهرها براي اعالم نامزدي جهت ميزباني از بازيهاي المپيك ميداند. واكنش اين نهاد بينالمللي ادارهكننده بازيها پس از آن جدي شد كه مسئوالن برگزاري بازيهاي المپيك زمستاني سوچي از صرف هزينهاي ۸۳ ميلياردي خبر دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.