وداع با لیوانهاي یكبار مصرف ابتكار فعاالن محیط زیست برلین

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

كالنشهر برلين كمپين زيستمحيطي تازهاي را رقم زده است. هر كس با اين ابتكار همراه شود بيسكوئيتي مجاني يا ۰۲ سنت تخفيف دريافت خواهد كرد. كالنشهر برلين كه با كوهي از پسماندهاي ليوانهاي يكبار مصرف روبهروست مبارزهاي را آغاز كرده است؛ ابتكاري فراگير با شعار «جام جهاني بهتر» براي مصرفكنندگاني كه با تغيير در شيوه استفاده از ليوانهاي يكبار مصرف همراه ميشوند. به گفته توبياس وبر، معاون اتاق بازرگاني و صنايع برلين، تاكنون بيش از ۰۰1 فروشگاه اين شهر با پيوستن به اين طرح مشاركت خود را اعالم داشتهاند. در آينده هر جا كه لوگوي «جام جهاني بهتر» بر سردر يا ويترين كافهتريا يا قهوهخانهاي به چشم خورد، مشتريها ميتوانند ليوانهاي يكبار مصرف تميز خود را تحويل داده و قهوه دريافت كنند. پاداش آنها تخفيفي ۰۲ سنتي يا براي مثال يك بيسكوئيت در كنار قهوهشان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.