شهادت داماد ترامپ در جلسه تحقیق سنا

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

جارد كوشنر، داماد دونالد ترامپ، در جلسه تحقيق مجلس سنا در مورد دخالت روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا شهادت داد. داماد رئيسجمهور آمريكا پس از خروج از جلسه سنا گفت: «تمام كارهاي من درست بودند و در چارچوب روند عادي كارزار انتخاباتي صورت گرفتند.» جلسه كميته اطالعاتي سنا به منظور بررسي اتهام تباني آقاي كوشنر با افراد وابسته به دولت روسيه قبل از انتخابات رياستجمهوري، امروز 4۲ ژوييه (۲ مرداد) و پشت درهاي بسته برگزار شد. جارد كوشنر در سخناني در محل كاخ سفيد بعد از جلسه كميته اطالعاتي سنا گفت كه در اين جلسه «كامال شفاف بوده» و «تمام اطالعات درخواستي را ارائه كرده است». داماد دونالد ترامپ تأكيد كرد: «بگذاريد كامًال روشن بگويم. من با روسيه تباني نكردم. هيچكس ديگر را هم در تيم انتخاباتي دونالد ترامپ نميشناسم كه اين كار را كرده باشد. من هيچ رفتار نامناسبي انجام ندادم.» آقاي كوشنر بايد فردا براي اداي شهادت در مورد اقدامات خود قبل از انتخابات رياستجمهوري، در مقابل يك كميته تحقيق مجلس نمايندگان هم حاضر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.