آغاز محاکمه روزنامهنگاران در ترکیه

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

محاكمه هفده نفر از روزنامهنگاران و كاركنان روزنامه «جمهوريت» تركيه به اتهام ياري رساندن به «سازمانهاي تروريستي» روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. اتهام اصلي وارده به اين روزنامهنگاران قلم زدن به نفع گروههايي همچون جريان فتحا... گولن، پ.ك.ك و نيز يگانهاي مدافع خلق است، گروههايي كه آنكارا همه آنها را گروههايي تروريستي ميشناسد. روزنامه سكوالر جمهوريت از سه سال پيش و وقتي كه دولت و سازمان اطالعات تركيه را به حمايت نظامي از داعش در سوريه متهم و فيلم و تصاوير مربوط به كاميونهاي حامل تسليحات تركيه به داعش را منتشر كرد در تقابل با حزب حاكم «عدالت و توسعه» رجب طيب اردوغان، رئيسجمهوري تركيه قرار گرفت. صدها نفر از فعاالن و اهل رسانه، همزمان با اولين جلسه محاكمه اين روزنامهنگاران در اعتراض به محاكمه همصنفهاي خود در برابر دادگاه گرد آمده بودند. دولت آقاي اردوغان پس از كودتاي نافرجام تابستان سال گذشته در اين كشور دست به تصفيه گسترده در دستگاهها و ادارات دولتي زده و هزاران نفر را از كار بركنار كرده است. روزنامهنگاران نيز از گروههايي هستند كه تحت تحقيق و بررسي و تعقيب و محاكمه قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.