جنجال بر سر بچههایی که پیرمرد را نجات ندادند

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

نوجواناني كه به مرد ناتواني كه در حال غرق شدن بوده خنديدهاند و از او فيلمبرداري كردهاند، وظيفه قانوني براي نجات او نداشتهاند. به گفته رئيس پليس و شهردار، مرگ اين مرد ممكن است كه موجب وضع فوري قوانين جديدي شود. به گزارش اينديپندنت، 5 نوجوان 14 تا 16 ساله در فلوريدا به درخواست كمك يك مرد بياعتنايي كرده و به جاي كمك كردن به او خنديدهاند و براي نشر در اينترنت، از او فيلمبرداري كردهاند. بهرغم انتقادهاي شديد به اين قانون در سراسر اياالت متحده هيچكس هيچ وظيفهاي براي نجات كسي كه در معرض خطر باشد، ندارد. مگر اينكه تصادفي در رانندگي اتفاق افتاده باشد يا شما افسر پليس، آتشنشان، راننده اتوبوس، كارفرما يا همسر قرباني باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.