انفجار در بازار الهور بیش از ۵2 کشته برجاي گذاشت

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

در پي انفجاري در يك بازار ميوه پر رفتوآمد در كالنشهر الهور در پاكستان، دستكم 5۲ نفر كشته و 5۳ نفر ديگر زخمي شدند. اين حادثه روز دوشنبه (۲ مرداد/4۲ ژوئيه) رخ داد. عبدا... خان سنبل يكي از مقامات شهر الهور در باره اين انفجار خونين گفت به نظر ميرسد اين حادثه يك «سوءقصد انتحاري» بوده است. سازمان تحريك طالبان پاكستان )TTP( در ايميلي مسئوليت اين انفجار را به عهده گرفته است. حيدر اشرف، معاون پليس الهور اعالم كرد كه نخستين تحقيقات نشان ميدهد يك موتورسوار اين حادثه را به وجود آورده است. شمار كشتگان را دستكم 5۲ نفر و شمار زخميان را 5۳ تا ۰4 نفر اعالم كردهاند. سازمان افراطي اسالمي تحريك طالبان پاكستان سازماني فراگير از گروههاي شبهنظامي اسالمگرا است كه در شمالغربي پاكستان، در مناطق قبيلهاي در طول مرز افغانستان مستقر هستند. محمد خراساني، سخنگوي تحريك طالبان پاكستان در پيام ايميلي در اين باره كه به رسانههاي محلي ارسال شده، نوشته است كه يك سوءقصدكننده انتحاري با استفاده از يك موتورسيكلت دهها مأمور پليس پاكستان را به كام مرگ برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.