رهگیري هواپیماي آمریكایي توسط چینيها

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

وزارت دفاع آمريكا روز دوشنبه اعالم كرد خلبان يك هواپيماي تجسسي نيروي دريايي اياالت متحده به منظور جلوگيري از برخورد احتمالي با يك جنگنده نظامي چيني در نزديكي شبهجزيره كره ناچار به تغيير فوري مسير خود شد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از جف ديويس سخنگوي پنتاگون، دو جنگنده جي-۰1 ارتش چين روز يكشنبه اين هواپيماي آمريكايي را در حريم هوايي بينالمللي شرق درياي چين و غرب شبهجزيره كره رهگيري كردند. به گفته او، يكي از اين دو جنگنده با سرعت زيادي از ارتفاع پايينتر به سمت هواپيماي آمريكايي نزديك شد و سپس سرعت خود را كم كرد و ارتفاع را افزايش داد، به نحوي كه خلبان آمريكايي براي جلوگيري از برخورد مجبور به واكنش شد. سخنگوي وزارت دفاع آمريكا اين رفتار خلبانان نيروي هوايي چين را مغاير ضوابط پروازي معمول و امن خواند و تأكيد كرد «در حريمهاي هوايي بينالمللي معموال رهگيري صورت ميگيرد اما در اغلب موارد به صورتي امن انجام ميشوند.» جف ديويس در ادامه خاطر نشان كرد كه مورد روز گذشته متفاوت بود و با عرف معمول بينالملل مغايرت داشت. تنش بر سر حضور نيروهاي آمريكايي در درياي چين و اطراف شبهجزيره كره روز به روز افزايش مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.