احتمال اجراي حكم اعدام براي راننده کامیون مهاجران

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

پليس شهر سن آنتونيو در ايالت تگزاس آمريكا ميگويد، راننده كاميوني كه در آن ۰1جسد و ۸۲فرد مصدوم يافت شده به «انتقال غيرقانوني مهاجران» متهم است. اين كاميون ۸1 چرخ روز يكشنبه در پاركينگ يك فروشگاه والمارت سن آنتونيو كشف شد. آخرين گزارشهاي رسيده در خصوص اين حادثه حاكي است كه به راننده اين كاميون اتهام «انتقال غيرقانوني مهاجران» وارد شده است و در صورتي كه گناهكار شناخته شود اعدام يا حبس ابد در انتظار او خواهد بود. راننده اين كاميون فردي ۰6 ساله به نام جيمز متيوبردلي است كه روز دوشنبه براي تفهيم اتهام در دادگاه حاضر شد. بنا به گزارشها در مجموع ۸۳ نفر داخل اين كاميون بودند كه حال ۰۲ نفر از آنها «وخيم» گزارش ميشود. افرادي كه در داخل كاميون زنده يافت شدند، دچار كم آبي هستند و به بيمارستان منتقل شدهاند. كارآگاهان وزارت امنيت داخلي آمريكا تحقيقات گستردهتر براي شناسايي عوامل اين رويداد مرگبار را آغاز كردهاند. شهر سن آنتونيو در جنوب ايالت تگزاس و در نزديكي مرز مكزيك واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.