آينهاي روبهروي مردم

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر - احمد‌طالب ‌ينژاد

«ساعت 5عصر» يكي از بهترين كارهايي است كه از مهران مديري از ابتداي ورودش به عرصه فيلم تا به امروز ديدهايم. يك كمدي سياه كه ميتواند ابعاد فلسفي هم داشته باشد درباره زيستن در جنگلي كه اسمش را شهر تهران گذاشتهايم. فيلم خيلي فراتر از انتظار من بود، شايد چون انتظارم پايين بود؛ فيلم جذابي بود گرچه فكر نميكنم عامه مردم خيلي از اين نوع كمدي خوششان بيايد، براي اينكه كمدي متفكرانهاي است، اشارات فرامتني زياد دارد و بايد روي آن فكر هم كرد و فيلم محض خنده صرف ساخته نشده است و فكر ميكنم جاي بحث بسياري دارد.

ويژگي ديگر فيلم اين است كه بازيها فوقالعاده روان است، سيامك انصاري درجه يك است. من كمتر در سالهاي اخير از سيامك چنين بازياي ديدهام و در بعضي از لحظهها حيرتزده شدم. به هر حال فيلم قابل احترام است در عين اينكه كمدي است ولي بسيار جدي است. درباره استحاله انسان امروز، انسان شهري امروز، در فضايي است كه هيچ چيزي سر جايش نيست. زندگي كردن در اين جنگل كه بيشتر شبيه زندگي انسانهاي اوليه و تالش براي بقا است. در واقع ميتوان گفت موضوع اين فيلم بحث تنازع بقا است.

با نگاه سادهانگارانه ممكن است فيلم عليه مردم به نظر برسد ولي در اصل اين فيلم آينهاي جلوي مردم است. در بعضي از فيلمها مردم را بازيچه قرار ميدهند اما در اين فيلم رفتار مردم به تصوير كشيده شده است. رفتاري كه شايد در قرن بيستويكم خيلي تفاوتي با انسانهاي اوليه نداشته باشد. مثال در مترو كه از سر و كول هم باال ميروند. به نظرم «ساعت 5عصر» عليه مردم نيست، عليه شرايطي است كه مردم را اينطور گلهوار بار آورده است. در واقعيت هم در مترو به خصوص در زمان پيك ترافيك، ما مردم هيچ فرقي با -توهين نباشد- انبوهي از حيوانات نداريم، مثل الشههاي گوشتي كه از چنگكها آويزان شدهايم. اينها واقعيت است و اين فيلم آينهاي است كه روبهروي ما قرار گرفته است. اگر هم بخواهيم لحن انتقادي داشته باشيم بايد ببينيم چه چيزي اين مردم را اينقدر خوار و خفيف كرده است كه اينطور رفتارهاي ناشايست در اتوبوس و مترو ...و دارند. اين يك اشاره كوچك به موقعيت مردم شهرنشين است. رفتارهايي كه گاهي در مراسم عزاداري در محلههاي قديمي و در صفهاي گوناگون ...و ميبينيم. در حقيقت مديري در اين فيلم خود ما را به خودمان نشان ميدهد و اين جاي تقدير دارد، به جاي اينكه بگوييم ما را مسخره كرده و ما در چنين موقعيتي قرار داريم.

واقعيت اين است كه مديري با چند كار اخيرش تمام شده بود، به خصوص با اين برنامه «دورهمي» و من افسوس ميخوردم و چرا يك هنرمند خودش را اينقدر تقليل داده و در حد يك شومن آن هم يك شومن سفارشپذير درآورده؛ ولي به نظرم با اين فيلم شما تصوير ديگري از مديري ميبينيد كه خيلي متعاليتر از كارهاي قبلياش است. به نظرم مهران مديري به عنوان كارگردان سينما خيلي خوب وارد شده و بايد خيلي مراقب باشد، چون يك اشتباه كوچك باعث شده شأن و اعتبار و تمام آنچه در اين سي و خردهاي سال كسب كرده از دست برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.