تهران‌یها‌صددر‌صد‌بيشتر‌ خودکشی‌کردند‌

سال‌۵۹‌و‌یک‌آمار‌تکا‌ندهنده

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

آمارهای اداره ثبت احوال استان تهران جزئياتی در مورد وفات ثبت شده در استان را نشان میدهد كه از ميان آنها میتوان به موارد مختلفی از جمله ميانگين سنی فوتشدگان، مقايسه سنی مردان و زنان و داليل مختلف فوت، مانند خودكشی، شهادت و بيماریها اشاره كرد.

بر اساس آمارهای ثبتشده در اداره ثبت احوال استان تهران در سال 59، تعداد كل اسناد تنظيم شده برای رويداد وفات برابر با 55 هزار و 86 مورد بود كه نسبت به سال قبل از آن 1/4 درصد افزايش داشته است. 56 درصد 30( هزار و 974 نفر) از اين تعداد را مردان و 44 درصد 23( هزار و 797 نفر) را زنان تشكيل میدهند. ميانگين سنی فوتشدگان مرد، در استان تهران 67 سال و زنان 75 سال ثبت شده است.

زنان تهرانی، دیرتر از مردان فوت كردهاند مقايسه آمارهای ثبتی مربوط به رويدادهای والدت و وفات بر اساس آمار سالهای 89 تا 95 نشان میدهد كه كل اسناد تنظيم شده برای رويداد فوت تقريبا روند ثابتی داشته و در اين بازه زمانی تعداد تولدها تقريبا چهار برابر فوتیها بوده است كه بر اساس اين آمارها ميزان خام مرگ و مير استان تهران در سال گذشته 4/2 نفر در يكهزار نفر بود و در تمام گروههای سنی تعداد فوتشدگان زن از مردان كمتر بوده است و تنها در گروه سنی 75 سال به باال مرگ زنان و مردان برابر است.

بيماریهای قلبی و عروقی، بيشترین عامل فوت تهرانیها به گزارش ايسنا، آمارها نشان میدهد كه به طور ميانگين در هر ساعت، 6 نفر در استان تهران جان خود را از دست میدهند كه علت 44 درصد از فوتها «بيماریهای قلبی و عروقی» بوده است. اين بيماریها در سال 94 هم به عنوان عامل اصلی مرگ و مير در تهران شناخته شده و 40 درصد از فوتهای ثبت شده را شامل میشدند.عوامل ديگری از جمله بيماریهای مربوط به دستگاه تنفسی 11.64( درصد)، سرطانها و تومورها ،)دصرد10.51( بيماریهای عفونی و انگلی 9.33( درصد)، ناهنجاریهای مادرزادی 6.91( درصد)، حوادث غيرعمدی 4.32( درصد) و دستگاه گوارشی 3.41( درصد) در ردههای بعدی بيشترين علت مرگوميرهای استان تهران قرار دارند.در سال 59، بيماریهای «سيستم عصبی» علت فوت 491 نفر و بيماریهای «غدد، تغذيه و متابوليك» نيز علت فوت 633 نفر بوده است كه در مقايسه با سال 94 كاهش داشته است.همچنين 2379 نفر از تهرانیها سال گذشته در «حوادث غيرعمدی» جانشان را از دست دادهاند كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 94 كه 2609 نفر بوده است، با كاهش حدود 200 نفری روبهرو بودهايم.

هشت تهرانی به دليل خشونت فوت كردند «خشونت به وسيله ديگران»، جان 8 نفر را در تهران گرفت و از ميان شهرستانهای استان تهران كه اين علت فوت در آنها ثبت شده، دو مورد مربوط به شهرستان پيشوا است و در ساير شهرستانها يا يك مورد گزارش شده يا اينكه اصال چنين موردی ثبت نشده است.

شهریار، صدرنشين آمار فوت به دليل خودكشی آمار خودكشی سال 95 نيز با افزايش حدودا دو برابری نسبت به سال 94 همراه بوده است. به طوریكه در سال گذشته 41 نفر در تهران خودكشی كردهاند كه 31 نفر از آنها مرد و 10 نفر زن بودهاند اما آمارهای سال 94 حكايت از خودكشی 22 نفر دارد كه از اين ميان تنها دو نفر زن بودهاند. در ميان شهرستانهای استان تهران نيز بيشترين آمار خودكشی به نام شهرستان شهريار ثبت شده است. بر اين اساس از 41 خودكشی ثبت شده در استان تهران تنها 27 نفر در شهريار خودكشی كردهاند كه 20 نفر از آنان مرد و 7 نفر زن بودهاند.

100 تهرانی، شهيد شدند سال گذشته همچنين 100 مرد تهرانی شهيد شدند كه ثبت شهادت 97 نفر از آنان در شهرستان تهران و در هر كدام از شهرستانهای اسالمشهر، قرچك و ورامين نيز يك مورد شهادت به ثبت رسيده است، در حالیكه بر اساس آمارهای سال 49، تعداد شهادتهای ثبت شده 78 مورد بود كه ثبت شهادت يك زن هم در ميان آنها به چشم میخورد.«عالئم و حاالت بد تعريف شده و مبهم» علتی است كه 2448 نفر به خاطر آن فوت كردند. در سال گذشته همچنين يك مورد فوتیها هم به دليل«عوارض حاملگی و زايمان»، در شهرستان اسالمشهر ثبت شده است. علت نامعلوم مرگ هم عاملی است كه در سال 95 نسبت به سال قبل از آن، كاهش محسوسی داشت و از 3571 نفر در سال 94 به 284 نفر در سال 95 رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.