معرفي‌گزینه‌معتدل‌به‌کابينه‌ خيلي‌مهم‌است

رضيان‌نماینده‌مجلس:

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

درست است كه بايد به نگاه اصالحطلبها و ليست اميديها احترام گذاشت و به هر شكلي از آنها كمك گرفت اما اينكه آنها تعيينكننده باشند، درست نيست. شرايط بايد به گونهاي باشد كه آدمهاي متعهد، واليتمدار و توانمند را انتخاب كنيم تا بتوانند در جهت رشد و توسعه كشور مؤثر باشند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه معرفي گزينههاي معتدل در كابينه به نفع كشور است، گفت: «معرفي گزينه معتدل خيلي مهم است، به هر جهت نگاه من اين است كه نبايد گزينهها سياسي باشند و اگر سياست در انتخاب كابينه دخيل شود، كشور قطعا آسيب خواهد ديد. شخصي كه براي كابينه معرفي ميشود بايد كاري باشد، يعني شرايط اقتصادي كشور و مشكل مردم و چالشهاي پيشرو در قبال خدمت درست به مردم را برطرف سازد. به نظرم اگر آقاي رئيسجمهور دنبال افراد عملگرا باشند اصوليتر و منطقيتر است تا افراد سياسي.»

رضيان در ادامه با بيان اينكه «به اعتقاد من وزارت اقتصاد بايد پااليش بشود» گفت: «به اعتقاد من، اجراي اصل 44 مشكل وزير نيست بلكه مشكل از ساختار است، اهتمام و تصميم جدي كه بايد براي واگذاري به بخش خصوصي بهوجود بيايد، وجود ندارد و شوكي هم كه در چهار سال اخير به اقتصاد وارد شده شايد بخشي را كه به عنوان بخش خصوصي ميشناسيم مشتاق نكرده به مالكيت شركتهايي كه با مشكالت زيادي مواجه بودهاند و بدهيهاي زيادي هم داشتهاند؛ بدين جهت اين شركتها به صورت خصوصي به بخشهاي ديگر دولت واگذار شدهاند.»

او اضافه كرد: «به اعتقاد من، بخشي از اين موضوع به نقش وزير اقتصاد بستگي دارد، اول بايد بتوانيم بخش خصوصي را به ظرفيت الزم و كشور را به شرايط مناسب اقتصادي برسانيم تا كسي كه قصد سرمايهگذاري دارد سود و منافع خود را در آن سرمايهگذاري ببيند. مشكل از ساختار اقتصادي است و با ارتباطاتي كه آقاي نهاونديان در بخش خصوصي دارد ميتواند در اين بخش، هرچند به ميزان كم، تأثيرگذار باشد مگر اينكه بخواهد شوكي به بازار سرمايه وارد كند و بخش خصوصي را متقاعد كند كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي به صورت درست عمل كنند.»

نماينده قائمشهر موفقيت تغيير مديريت اقتصادي در كشور را منوط به همكاري همه دستگاههاي اقتصادي كشور دانست و افزود: «تغيير مديريت اقتصادي در كشور شايد خيلي مؤثر نباشد، به اين دليل كه عدم هماهنگي مجموعههاي اقتصادي دولت باعث اين اشكاالت شده وگرنه اگر مجموعههاي اقتصادي دولت با هم همخواني و هماهنگي داشتند، ميتوانستيم بگوييم كه نتيجه احتماال بهتر ميشد.»

رضيان معتقد است مشكل اصلي اقتصاد ركود است و تصريح ميكند: «بانكها بخش عمده مشكل ركود هستند. نكته اصلي هماهنگي كامل بانك مركزي با وزير اقتصاد است و البته بايد بتوانيم ساختار بانكها و ماليات را اصالح كنيم تا ماليات روند درستي در پيش بگيرد.» او با اشاره به اينكه قسمتي از صنعت به وزارت اقتصاد برميگردد، خاطرنشان كرد: «هم كشاورزي و هم صنعت در اصل به وزارت اقتصاد وابسته هستند و سياستگذاري در حوزه اقتصاد ميتواند نتيجهبخش باشد. وزارت اقتصاد جايگاه مهمي است كه در سياستگذاريها ميتواند تأثيرات بسزايي در بهبود اقتصاد داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.