برخورد پليس با نمادهاي موادمخدر روي البسه و خودروها

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

در گفتوگو با ايسنا اعالم شد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا از برخورد با خودروها و فروشندگان البسه داراي استيكر و نمادهاي موادمخدر همچون ماريجوانا ...و خبر داد. سردار مسعود زاهديان در گفتوگو با ايسنا، درباره خودروهايي كه رانندگانشان اقدام به چسباندن نمادهاي موادمخدر در قسمتهاي مختلف آن ميكنند، گفت: «تبليغ و تشويق به مصرف موادمخدر جرم است، از اين رو چنين اقداماتي هم جرم محسوب شده و با خودروهايي كه نمادهايي از موادمخدر روي بدنه يا بخشهاي مختلفي از آنان نصب شود برخورد خواهد شد. ما اين موضوع را با پليس راهور مطرح كرده و از آنان خواستهايم كه به اين موضوع ورود كنند كه خوشبختانه هماهنگي خوبي در اين زمينه وجود دارد.» رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا همچنين با اشاره به البسه و اقالم تزئيني كه چنين نمادهايي روي آن چاپ شده نيز به ايسنا گفت: «اين موضوع را با اصناف و پليس اماكن مطرح كرده و قطعاً با چنين مواردي برخورد خواهد شد. ضمن اينكه فروشگاهها نيز بايد بدانند كه عرضه چنين نمادهايي ممنوع و غيرقانوني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.