افتتاح بزرگترين مزرعه مرغ مادر گوشتي غرب كشور

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

بزرگترين و مدرنترين طرح توليد مرغ مادر گوشتي غرب كشور با حضور معاون رئيسجمهور و مقامات وزارت جهاد كشاورزي در استان لرستان افتتاح شد. به گزارش خبرنگار تماشاگران امروز، پيشرفتهترين مزرعه مرغ مادر گوشتي غرب كشور با ظرفيت توليد ۰۰۱هزار مرغ مادر، با حضور حجتاالسالم شهيدي معاون رئيسجمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مقامات وزارت جهاد كشاورزي و مقامات محلي استان لرستان در شهرستان چگني به بهرهبرداري رسيد. مالك رحمتي، معاون توسعه سازمان اقتصادي كوثر، در اين مراسم با بيان اينكه مجتمع مرغ ماهان جزو پروژههاي شاخص كشوري و اولين پروژه بزرگ شهرستان چگني و استان لرستان در ارتباط با طيور ميباشد، گفت: «اين طرح در زميني به مساحت 24 هكتار و سرمايهگذاري ۰33 ميليارد ريال احداث شد.» او افزود: «اين طرح براي ۰۰۱ نفر به طور مستقيم و براي 2 هزار و ۰۰8 نفر به طور غير مستقيم اشتغالزايي كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.