رفع مشکل تأمين آب روستای ماساندر از توابع شهرستان جوانرود

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

كرمانشاه، فريده منصوري- به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمانشاه، در پي رفع مشكل تأمين آب روستاي ماساندر شهرستان جوانرود، اهالي روستا با ارسال تقديرنامه از عزيزينسب سرپرست امور آبفار شهرستان قدرداني كردند. گفتني است اهالي روستاي ماساندر حدود 3۱ سال از كمبود آب در روستاي خود رنج برده و اين مهم با تالش شبانهروزي فعالين روستا و بخشدار مركزي و پيگيري مجدانه سرپرست امور آبفار شهرستان، مشكل تأمين آب اين روستا براي هميشه مرتفع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.