در‌این‌برنامه‌علنا‌داللـی‌م ‌یکنند

حمله حسين كعبي به يك برنامه مشهور ورزشی تلويزيون: آقاي دالل باج نميدهم

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

من اسم نميبرم اما خيليها كاسب هستند. گفتن اين حرفها ديگر بيفايده است. داللي به شكل عجيبي در فوتبال ما وجود دارد. من درباره آن برنامه هم حرف زدم. ديگر علنيتر از اين نميشود بازيكن جابهجا كرد. جالب اينجاست كه خيليها به من زنگ زدند و گفتند منظور تو برنامه نود است كه من گفتم نه. چرا؛ چون خود عادل فردوسيپور بارها عليه آنها موضع گرفته است اما بعضيها از جايگاه خودشان سوءاستفاده ميكنند

حسين كعبي يكي از بازيكناني است كه هميشه رك و راست حرفهايش را زده است. حرفهايي كه شايد خيليها جرات بيانش را نداشته باشند اما كعبي كه سالها در اين فوتبال بوده بدون تعارف نقد ميكند و مثل همان شبي كه به برنامه نود رفته بود اينبار هم از داللي و فوتبال ناپاك در ايران حرف ميزند.

از بازي با نفت تهران شروع كنيم. خيليها انتظار داشتند سپيدرود شروع خوبي در ليگ برتر داشته باشد اما اين اتفاق نيفتاد. دو اشتباه مهلك باعث شد شكست، نخستين تجربه تيم شما در ليگ برتر باشد.

همين چيزها است كه فوتبال را جذاب ميكند. اشتباهات اگر نباشد كه گلي در اين فوتبال رد و بدل نميشود. شما اين را هم در نظر بگيريد كه تيم ما تازه به ليگ برتر آمده است و خيلي سخت است كه به هماهنگيهاي الزم برسد. شك نداشته باشيد تيم ما با پتانسيلي كه دارد بهخصوص در بازيهاي خانگي بهترين نتايج را خواهد گرفت. من بهعنوان يك بازيكن ميگويم كه بازي جالبي نبود. تا هفته چهارم و پنجم نميشود از تيمها يك بازي خوب ديد.

اين هفته ميزبان سياهجامگان هستيد. يعني از اين بازي بايد شاهد...

شك نداشته باشيد. سعي ميكنيم مقابل هوادارانمان بهترين بازي را انجام بدهيم. بازي كردن در ليگ برتر شرايط خاص خودش را دارد. اميدوارم بتوانيم مقابل هواداران بازي بهتري انجام بدهيم. هر بازي شرايط سختتر ميشود. سياهجامگان مقابل ذوبآهن نتيجه خوبي گرفت اما ما دنبال سه امتياز هستيم تا به هوادارانمان تقديم كنيم. نميخواهيم در ورزشگاه خودمان بازنده باشيم.

حسين كعبي يكي از كساني است كه بارها درباره داللي، كاسبي مربيان و حواشي حرف زده است...

من به كسي باج ندادهام و نميدهم. دو سال بيرون ماندم اما باج ندادم. همه ميگفتند پير شدهام و فوتبالم تمام شده است. كسي دستم را نگرفت. من مديون خدا، اما رضا(ع)، علي نظرمحمدي و هواداران سپيدرود رشت هستم. خيليها دارند ديوانه ميشوند من را در ليگ برتر ميبينند. به من ربطي ندارد كه چه كساني پول ميدهند و پول ميگيرند، كسي كه آبرويش برايش مهم است از اين كارها نميكند. من اسم نميبرم اما خيليها كاسب هستند. با اين حال گفتن اين حرفها ديگر بيفايده است. من سعي ميكنم فوتبالم را بازي كنم و تيمم را به حاشيه نبرم. در روزهاي قبل از يك برنامه تلويزيوني انتقاد كرده بودي؟ بله. من حرفهايم را زدهام. داللي به شكل عجيبي در فوتبال ما وجود دارد. من درباره آن برنامه هم حرف زدم. ديگر علنيتر از اين نميشود بازيكن جابهجا كرد. جالب اينجاست كه خيليها به من زنگ زدند و گفتند منظور تو برنامه نود است كه من گفتم نه. چرا؛ چون خود عادل فردوسيپور بارها عليه آنها موضع گرفته است اما بعضيها از جايگاه خودشان سوءاستفاده ميكنند. همانطور كه گفتم خيليها دارند ميتركند كه كعبي را در ليگ برتر ميبينند. حرف من با آن آدمهاي خاص است. باج نميدهم و نميتوانيد من را به سرنوشت ساير بازيكنان دچار كنيد. داستان شكايت امير قلعهنويي به كجا رسيد؟ من به قانون احترام ميگذارم. هر وقت نامهام برسد ميروم دادگاه. دادگاه براي همين چيزهاست. هر وقت نامه بيايد ميروم تا ببينم چه اتفاقهايي ميافتد. من از كسي نميترسم و به موقع درباره هر چيزي توضيحات الزم را ميدهم.

نظرت درباره پرسپوليس چيست؟ فكر ميكني امسال بتواند در آسيا و ليگ برتر قهرمان شود؟

من از ته دل دعا ميكنم پرسپوليس در بازيهاي آسيايي قهرمان شود. اين براي فوتبال ما خوب است. اين تيم پر هوادار است و مربي با كالسي دارد. برانكو دستياران خوبي دارد. فوتبال فوقالعادهاي بازي ميكند و من براي تيم آرزوي موفقيت ميكنم. از ته دل دوست دارم قهرمان آسيا شوند.

بازي با پرسپوليس و دوباره رودررويي با هواداران. بدون شك برايت جالب است.

من از همه هواداران تشكر ميكنم. چه هواداران سپيدرود، چه هواداران پرسپوليس. فوتبال من تمام شده بود اما سپيدروديها كمكم كردند. اين بازي دو تا ازتيمهاي محبوب من است. من تالش ميكنم بازي خوبي را انجام بدهم. تيمهايي كه هوادار دارند بازي براي آنها لذتبخش است.

داستاني كه اين روزها بهوجود آمده بدهي تيمهاي ليگ برتري است. خودت چقدر از اين تيمها طلب داري؟ از

پرسپوليس هم پولي ميخواهي؟

از تنها تيمي كه طلب ندارم پرسپوليس است اما از خيلي تيمها پول ميخواهم. دنبال طلبهايم هم نميروم. من آدم با آبرويي هستم و دنبال اين طلبها بروم فقط خودم را ضايع ميكنم. من به اين پولها نيازي ندارم. وقتي جايي قرارداد ميبندم بايد همان موقع پولم را بدهند. بروم شكايت كنم كه چه بشود؟ آبروي خودم را ببرم و به حق و حقوقم نرسم؟ متأسفانه گوش خيلي از مديران ما بدهكار نيست. آنها فقط خودشان و موقعيتي كه دارند را ميبينند اما زماني كه ميروند كلي بدهي روي دست باشگاه ميگذارند. فوتبال ما در ليگ برتر پيشرفتي نداشته است و در سطح ملي هم بدون تعارف مديون كارلوس كيروش هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.