راز آپشنهاي دردسرساز

پرسپوليس و زخمي كه سر باز كرده است

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

ميگويند علياكبر طاهري يك روش براي امضاي قرارداد با بازيكنان پرسپوليس دارد. براي او فرقي نميكند كه بازيكن مهدي طارمي است يا صادق محرمي! باالترين پيشنهاد 950 ميليون تومان است و صداي كسي هم در نميآيد اما آنچه باعث ميشود تفاوت در پرسپوليس احساس شود فرق آپشنهايي است كه بين طارمي و محرمي يا بازيكنهاي ديگر وجود دارد. آپشنهايي كه رقم قرارداد بعضي از بازيكنان را به باالي يك ميليارد و نيم ميرساند و همينجاست كه مشكل اصلي بهوجود ميآيد. روز پنجشنبه و پس از پيروزي پرسپوليسيها مقابل فوالد، طارمي و مسلمان عليه مسئوالن باشگاه و البته استقالليها موضع گرفتند و از پرداخت نشدن آپشنها گاليه كردند. حرف آنها اين بود كه «ما 950 ميليون ميگيريم و در قراردادهايمان آپشن گذاشتهاند اما به استقالليها همان دفعه اول پول را ميدهند و تمام. حاال ما بايد بدويم تا آپشنهاي خودمان را نقد كنيم.»

پاداش قهرماني در ليگ برتر، صعود به مراحل باالتر ليگ قهرمانان و 20 درصد باقيمانده فصل گذشته اين بازيكنان به اضافه آپشنهايي نظير گل زدن، پاس گل، كلين شيت، مدت زمان حضور در بازي و تعداد بازيهاي ليگ برتر رقمي فراتر از 8 ميليارد بدهي را روي دست باشگاه گذاشته است! اتفاقي كه در حال حاضر بهرغم قراردادي كه اين باشگاه با بيمه، مؤسسه كوثر و سامانه پيامكي دارد تحقق پيدا نكرده است. به همين دليل هم هست كه بازيكنان معترض هر تريبوني كه گير ميآورند دست به انتقاد ميزنند تا شايد دري به تختهاي بخورد و آنها به پولهاي خودشان برسند.

نكتهاي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه پرسپوليس در سال گذشته درآمد خوبي از اسپانسرهاي خود داشته است و اصال مشخص نيست كه چرا به تعهدات خود در خصوص آپشنهاي بازيكنان عمل نميكند؟

سال قبل و در آخرين روزهاي رقابتهاي ليگ برتر بود كه پرسپوليسيها دست به اعتصاب زدند و حتي براي چند روز تمرين را تحريم كردند؛ اما امسال داستان متفاوت است و آنها كه بازي حساسي هم در ليگ قهرمانان آسيا دارند از همين ابتدا ساز ناكوك ميزنند تا يك اتفاق تازه برايشان بيفتد. باشگاه پرسپوليس در زماني كه با مصاحبه چالشبرانگيز بازيكنان، عبور از نظم و انضباط تيمي و دور شدن از نتايج مد نظر بازيكنان را با جريمه مواجه ميكند، مسلما اكنون نيز بايد در خصوص درخواست بهحق بازيكنان پاسخگو باشد تا تيمي كه بعد از سالها توانسته با مديريت فني برانكو ايوانكوويچ و كادر فني و كيفي بازيكنان به نتايج مد نظر هواداران نزديك شود اينچنين با چالش مواجه نشود. مديريتي كه از كاسه هواداران براي برآورده شدن انتظارات مالي بازيكنان و باشگاه كسب درآمد ميكند مسلما فقط نبايد در زمان نياز به بازيكن و هوادار تريبون را در اختيار داشته باشد و با اعالم شماره حساب خزانهداري به استقبال آنها برود و در اين زمينه كه بازيكنان خواهان مشخص شدن وضعيت خود هستند ميتوان حق را به آنها داد و مسلما بعد از آن بازيكنان به خوبي با در نظر گرفتن شرايط تيم و هوادار نسبت به دير شدن آن سكوت خواهند كرد و تنها دغدغه و اعتراض آنها نسبت به سكوت و بيتفاوتي مسئوالن و مديران باشگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.