حمله گازانبري عليمنصور به فدراسيون

سرمربي استقالل در انتظار محروميت؟

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

منصوريان ليگ را با حمله به فدراسيون فوتبال شروع كرد. سرمربي استقالل بعد از شكست مقابل صنعت نفت، در حالي كه ميتوانست آرامش به خرج دهد، مصاحبهاي كرد كه شايد برايش محروميت به همراه داشته باشد. منصوريان در جمع خبرنگاران به تمام اركان فدراسيون فوتبال حمله كرد و ابتدا به ساكت: «به ساكت تبريك ميگويم و لعنت به بيسوادي و قوانين فيفا! لعنت به قوانيني كه در مملكت ما رعايت نميشود. لعنت به اين ميز كه وقتي پشت آن ميروي يادت ميرود كه كجا بودهاي! نميدانم ساكت ميداند كه استقالل نيمي از هواداران فوتبال ايران را دارد؟ من تا امروز ظهر صبر كردم. كمترين توقع اين بود كه با ما قانوني برخورد شود.» او از تماس تلفنياش با مهدي تاج خبر داد و گفت تلفني به رئيس فدراسيون فوتبال گفته به قوانين توهين كردهاند. منصوريان حتي سيستم فدراسيون را ديكتاتوري خواند: «به آقاي تاج قول داده بودم كه صحبت نميكنيم اگر طبق قانون با ما برخورد شود ولي به نظرم يك سيستم ديكتاتوري در حال اجرا شدن است و ما با سختترين شرايط پا به اين مسابقه گذاشتيم.» منصوريان به نامه استقالل به فدراسيون اشاره كرد و از اين گفت كه نامهشان به دست ساكت و تاج هم رسيده است. سرمربي آبيها ادامه داد: «من از شما سؤال ميپرسم آيا ما از قوانين فيفا و AFC جلوتر هستيم؟ من به آقاي تاج گفتم شما به هر كسي بگوييد بازيكنان ما را محروم كردهاند به شما ميخندند. شما برويد از آقاي براتي سؤال كنيد كه آيا اين قانون درست است يا خير. از آقاي حسنزاده بپرسيد كه وقتي خدمت او رسيديم و به او گفتيم كه براي شما نامه فرستادهايم او اعالم كرد نامهاي به دستمان نرسيدهاست.»منصوريانحتيميگويدقراربوداستقاللبازي نكند و تأكيد ميكند: «اين مسئله را به افتخاري گفتم. نميدانم تا كي بايد شاهد اين سيستم خودرايي و ديكتاتوري باشيم. ساكت كه اطالعات فوتبالي كافي ندارد و از قوانين فيفا هم اطالعي ندارد اما 30 پوزيشن در فوتبال ايران دارد. سرپرست تيمهاي ملي است، سرپرست دبير كلي است، دستي هم در آتش سازمان ليگ دارد ...و شما ميدانستيد تا امروز صبح ما كارت بازيكنان را نداشتيم، برنامه دادرسي بازيكنان محروم ما را براي 9 مرداد تعيين كردند. اينگونه به شعور مردم توهين نكنيد.» بعد از اين صحبتها، شايعاتي از فدراسيون فوتبال به گوش ميرسد مبني بر اينكه شايد سرمربي استقالل بين دو تا سه جلسه محروم شود. او به كميته اخالق دعوت شده و بايد در كميته انضباطي فدراسيون هم حاضر شود. البته بعضيها هم ميگويند شايد فدراسيون اينبار در شروع ليگ به او تذكر جدي بدهد و از دفعه بعد براي اين مربي، محروميت در نظر بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.