بازديد از پروژه تصفيهخانه روانسر

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

كرمانشاه، فريده منصوري- به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه، مهندس عليرضا تختشاهي، مديرعامل آبفا استان، به همراه معاونين و مديران شركت آب و فاضالب، از پروژه تصفيهخانه، رودخانه و خط انتقال فاضالب شهرستان روانسر بازديد به عمل آورد. ويسمرادي، فرماندار شهرستان روانسر، ضمن همراهي مديرعامل آبفا استان در بازديد از پروژههاي حوزه آب و فاضالب اين شهرستان، به بيان مشکالت و برنامههاي اين شركت در روانسر پرداخت. پروژه «تصفيهخانه فاضالب» روانسر فعال شده است. ويسمرادي فرماندار روانسر، طي نشستي با مديران آبفا استان كه در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، ضمن خير مقدم و تشکر از حضور مديرعامل و معاونين و مديران شركت آب و فاضالب در روانسر، به تشريح مشکالت شهرهاي روانسر و شاهو پرداخت. او حوزه آب و فاضالب را از اصليترين موضوعات مهم در شهر روانسر دانست و افزود: «مشکالت در اين حوزه نسبت به گذشته، با توجه به عدم وجود اعتبارات مناسب در سنوات قبل، همچنان مرتفع نشده است.» ويسمرادي با اشاره به تأكيدات استاندار كرمانشاه در خصوص رسيدگي به مشکالت آب و فاضالب روانسر گفت: «بنده از زمان حضورم در اين شهرستان، وقت زيادي را صرف رفع اين مشکالت كردم تا به نتيجه مطلوب برسد.» او حضور مهندس تختشاهي طي يكسال گذشته را موجب همکاري و تعامل بيشتر براي رفع مشکالت حوزه آب و فاضالب دانست و افزود: «در مدت مديريت ايشان، بسياري از اين مشکالت حل و فصل شده و نمونه بارز آن ‹پروژه تصفيهخانه فاضالب› است كه از سالهاي گذشته شروع شده بود اما راكد و رها بود كه اخيراً بهرغم كند بودن عمليات اجرايي، فعال شده است.» او با بيان اينکه نزديك به 4 ميليارد تومان براي ساماندهي سراب روانسر هزينه شده، افزود: «با اين وجود اما ورود فاضالب به اين سراب آلودگي به بار آورده و اگر فاضالب ساماندهي شود اين سراب نيز به مبلمان شهري و پاركي زيبا براي آسايش مردم تبديل خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.