طرحهاي اولويتدار اشتغالزا در استان كرمانشاه اجرا میشوند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

كرمانشاه، فريده منصوري- داود ياوري در ششمين جلسه كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان كه با رياست دكتر رازاني استاندار كرمانشاه و مديران كل دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل برگزار شد، گفت: «طرحهاي اولويتدار اشتغالزا در استان كرمانشاه شناسايي و در مرحله اجرايي شدن است.» مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه ادامه داد: «در راستاي منويات مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد اشتغال، طرح ملي اشتغال فراگير از بهمن ماه سال 95 كليد خورد و پس از تصويب و طي مراحل شناسايي پتانسيلها و ظرفيتهاي منطقهاي، اولويتهاي هر يك از استانهاي كشور شناسايي و از اوايل خرداد ماه سال جاري به استانها ابالغ و اكنون در مرحله اجرا ميباشد.» ايشان افزود: «در راستاي اجراي طرح ملي اشتغال فراگير سهميهاي براي هر يك استانها در نظر گرفتند كه با پيگيريهاي مجدانه استاندار كرمانشاه با مسئوالن وزارتي، سهم استان بهصورت ويژه تخصيص داده شد، به گونهاي كه استان كرمانشاه از لحاظ منابع ريالي، بستههاي حمايتي و مشوقها براي ايجاد اشتغال در باالترين سطح از ساير استانها قرار دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.