پارسخودرو الگويي موفق در زمينه تعالي سازماني براي ساير شركتهاست

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

دبير جايزه ملي تعالي و پيشرفت: با حضور دبير جايزه ملي تعالي و پيشرفت و با هدف بهينهكاوي از فرآيندهاي برجسته و برتر پارسخودرو، تورتعالي در اين شركت برگزار شد. به گزارش روابط عمومي، تورتعالي دبيرخانه جايزه ملي تعالي و پيشرفت با هدف بهينهكاوي از فرآيندهاي برجسته و برتر شركت پارسخودرو، با حضور نمايندگان شركتهاي تحت پوشش ستاد فرمان اجرايي حضرت امام خميني، بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر در اين شركت برگزار شد. در اين مراسم مهندس مسعود ابراهيمي جماراني، دبير جايزه ملي تعالي و پيشرفت گفت: «پارسخودرو از ديرباز جزء شركتهاي مطرح و موفق در ايران بوده و ميتوان با الگوبرداري از اين شركت موفق براي از بين بردن دغدغههاي مهم ديگر شركتها، بيش از پيش به سوي موفقيت حركت كرد.» مهندس ناصر تاران، قائم مقام اجرايي مديرعامل، در اين نشست ضمن عرض خيرمقدم اظهار داشت: «شركت پارسخودرو از طريق الگوبرداري از برندهاي مطرح جهاني در زمينه نظامهاي مديريتي، مراحل موفق و گوناگوني را در تمامي اليههاي سازماني پشتسر گذاشته است.» او افزود: «پارسخودرو در سالهاي نهچندان دور تحريمها توانست بحرانها را پشتسر بگذارد و هماكنون با برنامههاي مدون و مطالعه شده و با باال بردن بهرهوري در سازمان به افزايش قابل توجهي در امر توليد محصول آن هم با كيفيت برتر در ميان رقبا برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.